ºz¼-¤-mP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-±ôGÅ-q-¤P-qô-¤Z¤-ŸÝGÅ-ˆÛÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-hGôÅ-ü


2008-02-22
Share

{}ü ühï-¼ÛP-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºz¼-¤ºÛ-Ç+Ý-±z-Ç+Ý-ŸzÅ- ÍÛz-¼-ÈÛ¤- Jˤ-Ç~-¼Û×- »ÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-M¾-Dz-h¤PÅ-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-MãºÛ-¾Å-hôm-zMãh-¼Û¤-mP-xÛ-¾ô-2010 ¾ô¼-Vz-ÆÛh-ˆÛ-±ôGÅ-q-¤P-qô-¤Z¤-ŸÝGÅ-ˆÛÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-¹-z-ºhÛºÛ-ºGô-Çeôh-hÝ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-¿S-qºÛ-mP-¯-FÛ¤Å-Gż-qºÛ-fôG-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-hP-hï-XïÅ-xÛ-¾ô-2010 mP-¾-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-ˆPü »Ûm-mºP-G¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-mP-¾-ºz¼-¤ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- mÛ»ïm-¶Ûm- HÛÅ-¯-FÛ¤Å-Gż-q-hïºÛ-fôG-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤-ÍôP-Åm-ÅÞ-VÛ-xÛ-M¾-¤Û-¼ÛGÅ-hP-VP-Å-Mz-q¼-zdïm-mÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-ŸÝGÅ-Mã¼-z;G-ºGôG-‚-ÆÛh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü Ç+Ý-ŸzÅ-Jˤ-Ç~-¼Û×-hïP-Ç+zÅ-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»-mP-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-»ôh-q-zŸÛm-hï-¼ÛP-ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-¤W¾-ºyh-Iâz-qºÛ-XïÅ-Gż-ºGôh-q¼ü Zï-hÝÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¹-¿S-qºÛ-mP-GŸÝP-GÛ-¯-FÛ¤Å-Gż-qºÛ-fôG-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚-Mã-hP-hï-XïÅ-xÛ-¾ô-2010 ¾ô¼-Çtï¾-MãºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-hï-mÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-¤P-qô-¿km-qºÛ-h¤PÅ-G®ô-Tm-ŸÛG-bà-zTôÅ-zNå¼-»ôP-MãºÛ-G¾-ºGPÅ-Vï-zºÛ-ºwï¾-¼Û¤-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü Ç+Ý-ŸzÅ-Jˤ-Ç~-¼Û×-¤VôG-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-hP-h¤PÅ-G®ôºÛ-M¾-Dz-bà-zBôh-fzÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¾-Íï-ÁÛ-»ºÛ-M¾-Dz-mP-º±¤Å-ºiÛ-hP-IôÅ-¤ô¾-GmP-z¼-wïzÅ-zŸÛm-»ôh-q-hPü G¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-ºGô-Çeôh-hÝ-M-mG-bà-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-q-hP-hï-XïÅ-ÅÛ×P-G-qô×¼-hP-ZÛ-ÈôP-hÝ-wïzÅ-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།