ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-»m-¾G-ÇKô-Mz-MãºÛ-z;º-zbP-¤ïh-q-zXôh-ºhÝG


2006-11-30
Share

{}ü üºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-»ôh-qºÛ-M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-»Å-GmÅ-Ç+zÅ-¤±¤Å-ºWôG-‚-Mã-zXôh-q-¾Å-¾Å-DP-hï-ÇKô-Mz-hGôÅ-qºÛ-z;º-zbP-¤ïh-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG- ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-qÅ-zXôh-q¼-ü ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-Å-DÞ¾-hP-Zï-zºÛ-ż-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-¼ôGÅ-¼¤-¾Å-DP-hï-zŸÛm-GmÅ-Ç+zÅ-ÇKô-¤ô-Mz-Mã-zXôh-q-¾Å-¾Å-DP-hï-¡h-hï-ÇKô-Mz-zTßG-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-hP-ü G¾-ÆÛh-M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-¾Å-DP-GÛÅ-¾Å-DP-hï-ÇKô-Mz-ºhôh-»ôh-±ï-hï¼-z;G-ºGôG-¤ïh-q-hP-ü hï-P-¼P-ÇKï¼-HÛ-zŤ-±ß¾-»Ûm-ü »Ûm-mºÛ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-¼ôGÅ-¼¤-¤Û-Ço-z¼-¤-»Þ¾-mÅ-xÛ¼-¾ôG-hGôÅ-qºÛ-xÛ¼-fôm-‚ïh-TßG-»Å-ÅôGÅ-ˆÛ-ºV¼-GŸÛ-GP-»P-¤ïh-TïÅ-zXôh-zŸG- ºz¼-¤-Zïm-dôG-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-M¾-Å-Gż-q- mï-qÛ»Û-=ô- mP-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-±ßGÅ-mÅ-D-ÇSôm-M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-¾Å-DP-GÛÅ-¾Å-DP-hïºÛ-ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-»m-¾G-DP-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ÇKô-Mz-zTßG-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-q¼-DÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-q-hP-ºƒï¾-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-¾Å-DP-hï-GmÅ-Ç+zÅ-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-q-zXôh-q-¾Å-¾Å-DP-ÇKô-Mz-zTßG-»Å-ˆÛ-ºV¼-GŸÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།