Í-¼ÛÅ-ÍÛ-¼G-mP-z®m-º²â¾-‚Å-q¼-ºz¼-¤ºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-±ôÅ-Bôm-zXôh-‚Å-qü


2006-11-16
Share

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;Å-ÍÛ-¼G-mP-z®m-º²â¾-‚Å-q-hï¼-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛ-Gż-zNå¼-zMãh-¾¤-DG-GÛÅ-Bôm-zXôh-‚Å-zŸGü Í-¤Û-¼Û-;Å-Çoï-FÛh-qºÛ-h¤G-¤ÛÅ-ÍÛ-¼G-¾-z®m-º²â¾-‚Å-q-hïÅ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-hP- z®m-º²â¾-GZÛÅ-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¤Ûm-q-Gž-qô-VGÅ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-ºz¼-¤ºÛ-Gż-ÁôG-mP-z;ôh-»ôh-ºhÝG-ü ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ÁôG-mP-ÍÛ-¼G-mÅ-¤P-G®ôºÛ-ÇÀôz-GÅô-¾ïm-q-ŸïÅ-ºGô-zXôh-hÝ-ºDôh-qºÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-ŸÛG-Çtï¾-zºÛ-mP- ÍÛ-¼G-GÛ-ÆÛh-º²Ûm- Å×-l¤-Èà-Åïm- HÛÅ-ÆÛh-GŸÝP-zBPÅ-qºÛ-Ç+zÅ- ÍÛ-¼G-hï-zŸÛm-hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-IâºÛ-mP-mÅ-ÇeôzÅ-ÁÝGÅ-Vï-ÁôÅ-ˆÛ-M¾-Dz-hï-»Ûm-q-mÛ-±P-¤Å-DÅ-¾ïm-hGôÅ-q-ŸÛG-»Ûm-ˆP- Í-¼ÛÅ-fôG-¤¼-ÍÛ-¼G-¾-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-ºGï¾-z-hP- ¼Û¤-qÅ-ÍÛ-¼G-¤Û-¤P-zTÛPÅ-z=ô¾-GbôP-Mã-hP- ¤P-G®ô-h¼-Çtï¾-GbôP-MãºÛ-¤ÛP-ºEï¼-bï-z®m-º²â¾-‚Å-»ôh-q-¼ïh- h-V-xÛ-M¾-HÛ-¼ôGÅ-Bô¼-hP- h¤G-¤ÛÅ-DïPÅ-qºÛ-»Þ¾-hïºÛ-mP- xÛºÛ-z;ôh-WâÅ-ºôG-GmÅ-qºÛ-ÍÛ-¼G-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hï-¤P-G®ôºÛ-M¾-Dz-TÛG-z¸ô-fÞz-Mã-mÛ-„Àô-hôGÅ-‚ïh-hGôÅ-q-ŸÛG-VGÅ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-z;ôh-»ôh-ºhÝG-ü ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-¤P-G®ô-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-GÛ-¤ïh-ÇezÅ- Í-¤Û-¼Û-;-hP- »Þ-¼ôz-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-Dz-ˆÛÅ-»Þ¾-hï¼-hq¾-º‚ô¼-HÛ-ZïÅ-Vh-z;¾-»ôh-q-hP- GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ÁôG-hïÅ-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-fôG-hGôPÅ-±ß¾-WÛ-»ôh-¯ô¤-ƒÛÅ-ˆÛ-¾¤-mÅ-Gž-Çeôm-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།