zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-z-GZÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-»Þ¾-mÅ-M-mG-GŸÝP-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü


2008-04-01
Share

{}ü üZï-V¼-zôh-mP-hÝ-¼P-hzP-ºfz-¯ôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-zôh-¤Û-GZÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-¤Pº-ºôG-mÅ-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-‚ïh-¤Dm-HÛ-;-VÛm-Å-DÞ¾-mP-ƒôÅ-‚ô¾-ÇÀïzÅ-»ôh-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-zdïm-mÅ-;-VÛm-¼P-z®m-±ôGÅ-qÅ-zôh-¤Û-GZÛÅ-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-fºï-¾ï×m-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-;-VÛm-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-Gż-ºGôh-Gž-zOGÅ-ŸÛG-Çtï¾-zºÛ-mPü ;-VÛm-¼P-z®m-±ôGÅ-qÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-zdïm-mÅ-Zï-V¼-zôh-mP-hÝ-¼P-z®m-ºfz-¯ôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-zôh-¤Û-GZÛÅ-»Þ-mm-ŸÛP-Vïm-mP-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-xÛm-qºÛ-XïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º±ô¾-ŸÛz-‚Å-q-hP-hï-XïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-‚P-xôGÅ-Å-DÞ¾-;-VÛm-Å-GmÅ-¼P-z®m-±ôGÅ-q¼-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-q-zŸÛm-±ôGÅ-q-hïÅ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-DôP-GZÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-IôP-Eï¼-¾ºï-²-ŸïÅ-qºÛ-mP-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-bï-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼-¾-;-VÛm- Gż-ºHã¼-¾Å-DP-hïºÛ-Gż-ºGôh-q-mô-^Ûm-ŸÝ-zÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།