ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-¾-¿+ôG-¸ºÛ-¼ÛGÅ-ljm-ÅïP-ŸÝ-Vïh-h¤ÛGÅ-zž-D-hq¼-Vïh-º²âGÅ-‚Å-qü


2006-11-17
Share

{}ü üºz¼-¤ºÛ-mP-GŸÝP-GÛ-¾Å-‚ïh-±ôÅ-¿+ôG-Qm-¾ïm-qº¤- »P-¤Û-Åï¼-±ôºÛ-fôG-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-uôh-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-zºÛ-¼ÛGÅ- GŸÝP-¾-fh-;¼-ljm-ÅïP-ŸÝ-fÞz-qºÛ-Vïïh- »Þ¾-hïºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-h¤ÛGÅ-zž-D-hq¼-Vïh-º²âGÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG hï-»P-¿+ôG-¸ºÛ-Gmh-hôm-fôG-ŸÛz-ºWâG-GmP-¤Dm-HÛ-M¾-uÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-DG-GÛÅ-ljm-fô-ºhôm-Çtï¾-GmP-zºÛ-mP- ºz¼-¤ºÛ-»Þ¾-hï-º²¤-JÀÛP-mP-¿+ôG-¸-h¼-Ez-ÁÝGÅ-Vï-ÁôÅ-»ôh-źÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ÇezÅ- z¼-Ç+zÅ-ÁÛG-mÅ-»Þ¾-hïºÛ-GŸÝP-GÛÅ-¿+ôG-¸-‚ïh-¤Dm-HÛ-¾Å-‚ïh-±ôºÛ-fôG-¯h-ŸÛz-mm-qô-‚ïh-ºGô-±ßGÅ-bï- h-z¼-GŸÝP-GÛ-¾Å-‚ïh-zM-Ç+ô¼-ŸÛG-º²Ûm-z¸ÞP-GÛÅ-z®ôm-ºWâG-GÛ-ZïÅ-Vh-zbP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།