ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-Zï-V¼-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤Û-87JÀôh-z=ô¾-zbP-ºhÝG


2007.10.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üºz¼-¤º¤- ¤»m-¤¼-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ- ¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤Û- 87 JÀôh-z=ô¾-zbP-»ôh-ºhÝG-q-hP- hïºÛ-DôPÅ-ÅÞ-D-Gbh-ºz¼-¤-M¾-»ôPÅ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-¤Û-IPÅ- 50 ®¤-»P-»ôh-q- ±ôGÅ-q-hïºÛ-¤IÛm-±z-q- ZØm-¶Ûm-HÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG ¼ô»ï-=¼ÅÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- JÀôh-z=ô¾-zbP-qºÛ-¤Û-hï-hG-GÛ-DôPÅ-ÅÞ- hGï-ºhÝm-q-Ÿ¾-IPÅ- 12 hP- ÇÀôz-yâG-IPÅ- 14 »ôh-ºhÝG-q¼-¤-¸h- hGÝP-IPÅ- 81 »Ûm-q- ºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞÅ-uÛ-Ez-Mãm-¾Å-DP-GÛ-±ôGÅ-¤Û- ¿Ë-Çtï-»P-»ôh-ºhÝG-¾- hï-zŸÛm- =ï-²ô-Ç~¼-f×- ŸÝ-z- hGÝP-IPÅ- 76 ¾-wïzÅ-q- xÛ-¹-zMh-qºÛ-mP-IôP-Eï¼-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-xÛ-¾ôGÅ-ÅÞ-¤Û-GTÛG-Dï¼-AP-GÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-HÛ-hGï-ºhÝm-q-hï-»P-»ôh-ºhÝG ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-zŸÝGÅ-¤Dm-¤Û-IPÅ- 3000 Ç+ô¼-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-DôPÅ-mÅ- ¤Û-zM-yG-D-ÁÅ-¤-GbôGÅ-¤P-Vï-z-h-V-JÀôh-z=ô¾-zbP-¸Ûm-q-zXôh-zŸÛm-»ôh-m-»P- Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-ºhÛ-mÛ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ- ¹-z-XïÅ-¤ºÛ-mP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-DG-GZÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-wïzÅ-Gbm-ºDï¾-z-hïºÛ-ÇSôm- ºz¼-¤ºÛ-IôP-Eï¼-DG-mP-GÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-z®ôm-q-DG-¾ÞP-DÞG-ºi-¤Ûm-hÝ-zbP-qºÛ-‚-fzÅ-ÁÛG-»Ûm-q¼-hÐôGÅ-q-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºz¼-¤ºÛ-Gmh-hôm-fh-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- ÍÛz-¼-ÈÛ¤- Jˤ-z-¼Û×- xÛ-¹-zTß-GTÛG-qºÛ-¹-ºGô¼-ºz¼-¤ºÛ-mP-wïzÅ-Gbm-ºDï¾-z-hP- hïºÛ-XïÅ-ˆÛ-hÝÅ-»Þm-fÞP-PÞ-ŸÛG-GÛ-mP- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-ŸÛz-dôG-q-Ç+Ý-ŸzÅ- qô×-¾ô-ż-WÛÍô- qÛm-Èï-¼ô×- wïzÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གིས་པཎ་ཆེན་དུ་བསྐོས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ནང་གི་མདོ་སྟོད་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་དང་འབྲེལ་མཇལ་ཁར་འགྲོ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་སྒོར་བརྒྱ་རེ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎