ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-mÅ-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-JÀôh-z=ô¾-GbôP-MãºÛ-¼ï-z-hï-®¤-¤ïh-qü


2007.05.21

{}ü üº²¤-JÀÛP-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-hzÞ-FÛh-±ôÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-¾-xôGÅ-ºG¾-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤- ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-z¸P-z®ôm-¾Å-JÀôh-z=ô¾-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼- iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-z®ôm-z=ô¾-GbôP-MãºÛ-¼ï-z-hï-®¤-¤ïh-Ç+ô¼-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-Zï-hÝÅ-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-GÅÞ¤-hP-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q-GZÛÅ-ˆÛ-G®ôÅ- º²¤-JÀÛP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-ÆÛh-º²Ûm-ÅôGÅ-hzÞ-FÛh-¸Þ¼-q-54 Å-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-hzÞ-FÛh-¾-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm- h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh- ¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ- z®ôm-z=ô¾-GbôP-hGôÅ-qºÛ-¤±m-ºDôh-ljm-ŸÝ-ŸÛG-wÞ¾-»ôh-q-¼ïh- Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-GÅÞPÅ-m- hï-¿e-zÞºÛ-M¾-uÛºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-»ôh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼- ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ- M¾-mP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-hzP-V-z¸ÞP-MãºÛ-ºfz-¯ôh-ˆÛ-Pô-zô¼- h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ- JÀôh-z=ô¾-GbôP-MãºÛ-¼ï-z-hï-®¤-¤ïh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-ºz¼-¤ºÛ-Vz-ÆÛh-Gmh-hôm-¾-fÞGÅ-ŸÛz-GmP-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ- ÍôP-nP-ÍÞ- ŸÝ-zÅ- iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-DôP-iG-qôºÛ-hzP-º²Ûm-q-±ôºÛ-hzP-V-¾-¯ôh-¾ïm-‚-¤Dm-HÛ-D-Gbh-hI-zô-ŸÛG-bà-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TïÅ-hP- ¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-¾-hI-zôºÛ-¼P-zŸÛm-HÛ-¿e-xôGÅ-º²Ûm-q-hï¼-ºHã¼-z-ŸÛG-¤-xÛm-z¼-hÝ- DôP-z®ôm-z=ô¾-fôz-Mã-È-TP-h;º-z-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གཉིས་ལ་དམངས་གཙོའི་ཆེད་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎