ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-Bôm-zXôh-ºGôG-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qü


2007.10.30
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-fôG-M¾-uÛºÛ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚ãP-zŸÛm-q-ºGôG-fzÅ-Vïh- iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-G®ô-º²Ûm-h¤G-uÛ- f×m-Á-¶ï- »ÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-¿U¤- ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝ-ÆÛh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-ŸÛz-ºWâG-mm-qô-GmP-¤Dm-±ôÅ-zXôh-q¼-GŸÛGÅ-m- iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-ºGô-ºFÛh-hP-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛºÛ-¤W¾-ºyh-hï- xÛ-¹- 11 ±ïÅ- 4 ZÛm-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºz¼-¤ºÛ-Gmh-hôm-fh-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- ÍÛz-¼-ÈÛ¤- Jˤ-z-¼Û×- ºz¼-¤ºÛ-mP-wïzÅ-ºV¼-»ôh-q- hÝÅ-±ôh-hïºÛ-Ç+zÅ-Ť- »P-m-hïºÛ-XïÅ-®¤-¾-º‚ãP-ÆÛh-q-»Ûm-ºhÝG h-hÝP-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-hï-±ôÅ- xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-ºz¼-¤ºÛ-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-hzÞ-ºFÛh-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï¼-iG-Gmôm-‚Å-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Aïm-qÅ- ¾ô-m- 74 ¾-Åôm-q- iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛ-h¤G-uÛ- f×m-Á-¶ïºÛ-hzP-ÁÝGÅ-Z¤Å-ZïÅ-zbP-»ôh-q-zXôh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- h‚Ûm-WÛºÛ- ÍôÅÛ-w×ô^Û- VïÅ-¤fôºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IкÛ-zÇ+ô¼-Bôh-ÇÀôz-hqôm-¤DÅ-hzP- ²¼-mÛÅ- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- Jˤ-„Ë-¼ÛÅ-ºG¾-¹ºÛ-ÁôG-DG-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-Gż-Gbôh-‚-Mã-hïºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-G®ô-zô-hï- ¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞ-TÛ-hP-iG-qôºÛ-GŸÝP-hz¼-IôÅ-¤ô¾-HÛ-ºwï¾-¼Û¤-ŸÛG-ºGô-º²âGÅ-‚-Mã-hï-»Ûm-±ï- hïºÛ-fôG-mÅ-ºƒÅ-zÞ-z¸P-qô-ŸÛG-º‚ãP-ÆÛh-q-»Ûm-m-»P- G¾-bï-¤W¾-ºyh-hï- ºG¾-¹ºÛ-ÁôG-DG-GZÛÅ-fÞôP-GÛ-fôG-mÅ-z¼-zL¾-GŸÝP-ŸÛG-GÛ-ÆÛh-hzP-z¸ÞP-Mã¼-h¤ÛGÅ-Çeï- z¼-zL¾-HÛ-hÝÅ-±ôh-hïºÛ-¼ÛP-iG-qôºÛ-GŸÝP-¼P-ZÛh-ˆÛ-ºhôh-q-¿e¼-¤P-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-qºÛ-ºIô-¾¤-ŸÛG-z¸ôÅ-Çeï- hïºÛ-fôG-ºIô-hGôÅ-q-ŸÛG-VGÅ-±ï- M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-ˆÛ-hGôÅ-hôm-¤-ºIâz-q-ŸÛG-VGÅ-Mã-»Ûm-q-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎