ºz¼-¤ºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-ÇÀ¼-»P-Fô¤-GŸÝP-hÝ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-ºhÝG


2007.10.31
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºz¼-¤ºÛ-Gmh-hôm-fôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-ºz¼-¤ºÛ-mP-zB¼-hÝ-wïzÅ-MãºÛ-I-OÛG-¾Å-hôm-Çtï¾-zŸÛm-qºÛ-hÝÅ-hP-zÇeàm-bï-ºz¼-¤ºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-ÇÀ¼-»P-Fô¤-GŸÝP-hÝ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü hï-»P-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-ºz¼-¤ºÛ-hzÞÅ-IôP-Eï¼-q×-;ô-;Ý-¸ï¼-zºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-zM-IPÅ-ÁÛG-GÛÅ-Ÿ¾-ºhôm-GmP-zŸÛm-hÝ-Fô¤-GŸÝP-hÝ-ŸÛ-zºÛ-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-»ôh-q-hP-ü hï-mÛ-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-¹-z-GTÛG-GÛ-ÇSôm-ºz¼-¤ºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-hP-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¾-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-XïÅ-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-Fô¤-GŸÝP-hÝ-hôm-mÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-z-fôG-¤-hï-»Ûm-q-¼ïh-ü Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-¼ÛP-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-Ÿ¾-ºhôm-GmP-z-¾Å-hï-¤Ûm-HÛ-Vz-ÆÛh-hGôÅ-ºhÝm-ÅôGÅ-GP-»P-zbôm-GmP-¤ïh-q-GmÅ-±ß¾-hPôÅ-¤fôP-¤Dm-HÛÅ-w×-¼m-ÅÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-¾-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-ºhÝG D-ÇSôm-¹-z-zMh-qºÛ-±ïÅ-16ZÛm-ºz¼-¤ºÛ-mP-hGï-ºhÝm-qÅ-hzÞ-FÛh-qºÛ-ºôG-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-ŸÛ-zºÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-HÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-hP-ü xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-±ïÅ-6ZÛm-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-z-±ô¼-iG-Gmôm-‚Å-mÅ-¤Û-IPÅ-¤P-qôºÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-qºÛ-D¼-ü hGï-ºhÝm-q-hP-¤Û-Åï¼-ÇeôP-yG-D-ÁÅ-ºz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-mÅ-h-¿e-»P-¤Û-IPÅ-¤P-qô-z®ôm-ºWâG-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïh-ü hï-»P-xôGÅ-¤±ßPÅ-mÝz-xôGÅ-ˆÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Û-Ço-±ôÅ-GÅÞP-z¼-¿e¼-m- º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºz¼-¤ºÛ-Gmh-hôm-fôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-xÛ-¹-zTß-GTÛG-qºÛ-±ïÅ-3mÅ-±ïÅ-8z¼-ºz¼-¤ºÛ-mP-zB¼-hÝ-wïzÅ-ºV¼-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་ནང་གི་གནས་བབས་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎