ºz¼-¤ºÛ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-JÀôh-ºIô¾-»ôP-Vïh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºhÝG


2007.05.20

{}ü üxÛ-¾ô- 1988 ¾ô¼-ºz¼-¤ºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-Eôm-¾-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-¯ô¤-¤Dm-ºz¼-¤ºÛ-ÇÀôz-yâG-¤fÞm-±ôGÅ-DôPÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-D-Å-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô- 2003 mÅ-z¸ÞP-DôP-GÛ-G¸Û¤-DP-mP-h-z¼-hô-h¤-ºôG-bà-z;G-Z¼-zŸG-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤-ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-¤VôG-GÛÅ-G®ôÅ-qÅ- ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-n¤Å-JÀôh-ºIô¾-»ôP-zºÛ-ÇÀh-hÝ- D-ÇSôm-xÛ-¹-GÅÞ¤-q-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-qºÛ-ŸÛ-zºÛ-¾Å-ºGݾ-hï-zŸÛm- D-Å-¤WâG-OÛ¾-»ôh-q-¼ïh- 1988 ¾ôºÛ-ºz¼-¤ºÛ-ÇÀôz-yâG-GÛ-¼Þ-DG-ŸïÅ-qºÛ- ÇÀôz-yâG-¤fÞm-±ôGÅ-DôPÅ-ˆÛ-h-¿eºÛ-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-D-Å-ºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤-ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-¤VôG-GÛ-±-zô-hP-qô- mï-¤×-¤-fm- ŸÝ-z-hP- V×ô-ÍP-fm- ŸÝ-zºÛ-G¸Û¤-ÁG-bà-zT¼-bï- ±-zô-hï-GZÛÅ-fÞG-ºyh-‚Å-»ôh-q-hP- ¾Å-ºGݾ-hïºÛ-Ç+zÅ-h¤G-VÅ-¤-Hôm-qºÛ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-zhï-ºWGÅ-h¤G-¤Û-zTß-¿ËG-GÛÅ-ÇÀôz-yâG-±ô¼- uÛ¼-zbP-GÛ-hq¼-hP-JÀôG-z½‰m-HÛ-hq¼-»P-Mz-»ôh-q-¼ïh- ÇÀôz-yâG-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-ºGô-FÛh- ;ô-;ô-GÙÛ- ŸÝ-zÅ-Gż-ºGôh-q¼-zXôh-hôm-¿e¼-m- DôP-±ôÅ-ºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤-ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-¤VôG-GÛ-±-zô-GZÛÅ-¤fÞG-ºyh-‚Å-XïÅ- ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-¤VôG-hP- Vz-ÆÛh-z®ôm-q-GŸm-n¤Å-ˆÛ-¼P-hzP-hôm-hÝ-Ǩôm-¾¤-Mz-MãºÛ-Vïh-hÝ- mP-qºÛ-hGôm-q-ŸÛG-bà-zBôh-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-mP-qºÛ-hGôm-q-hïºÛ-M¾-ÇKô-Mz-zŸG-»ôh-q¼-zdïm- DôP-±ôÅ-hGôm-qºÛ-xÛ-¾-Ǩôm-¾¤-Mz-»ôh-q-¼ïh- ÇÀôz-yâG-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-ŸÛ-zºÛ-¾Å-ºGݾ-hï-¿e¼-z¯¤Å-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-mÛ- ºz¼-¤ºÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-n¤Å-ˆÛ-mP-¤Û-±ô¼-Åï¤Å-ºGݾ-GbôP-fzÅ-hP- „Àô-ÇeôzÅ-Çtï¾-fzÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-q-hP- DôP-±ôÅ-¾Å-ºGݾ-hï-¿e¼-Çtï¾-zºÛ-¼ÛP-¾-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-GÛ-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-DôP-±ô¼-zÅÞm-zTßG-q-hP- Lô¾-lÝP-zbP-z-ºWÛGÅ-ÇoP-ÅôGÅ-Ç+ݾ-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-ºz¼-¤ºÛ-mP-ŸÛ-zhï-hP-ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-ÆÛh-hôm-z®ôm-q-»ôPÅ-µôGÅ-¼P-hzP-¤-ºfôz-z¼-hÝ- ŸÛ-zºÛ-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-¯ô¤-HÛ-»Ûm-ŸïÅ- ÇÀôz-yâG-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-ºGô-FÛh- ;ô-;ô-GÙÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-¤Þ-¤fÞh-zXôh-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་འདི་ལོའི་དབྱར་དུས་ལ་དྭགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎