zôh-mP-¼ÛG-GŸÝP-¯-¤ïh-ºIô-Zïm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-HÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü


2007-03-30
Share

{}ü üÅÞh-ÅÛ-IôP-Eï¼-WÛ-mÛ-¶ºÛ-mP-±ôGÅ-zŸÛm-qºÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-DG-TÛG-GÛÅ-zôh-mP-¼ÛG-GŸÝP-¯-¤ïh-ºIô-Zïm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-HÛ-¤Z¤-ºƒï¾-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü ±ïÅ-29ZÛm-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-fôG-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-zŸÛÅ-fÞm-¤ôP-fôG-mÅ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-q-hP-ü Gž-zOGÅ-hï-zŸÛm-h-¼ïÅ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-wïzÅ-qºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-qºÛ-IÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-ÍÞ-Mm-zÇem-º²Ûm-¾GÅ-ˆÛÅ-ljm-fô-GŸÛ¼-z¸ÞP-GmÅ-±ß¾-ºDôh-»ôh-q-hP-ü Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP-zôh-mP-GÛ-¼P-º‚ãP-Gbï¼-D-ÅôGÅ-ÇSôG-ºhôm-HÛ-Vïh-M-¤Û-¾Å-¤Û-wôm-Vï-zôh-mP-GmÅ-ÇtôÅ-‚ïh-zŸÛm-q-hïÅ-zôh-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-®¤-¤-¸h-zôh-¤ÛºÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-»Þ¾-Æô¾-Gô¤Å-GÁÛÅ-¾-»P-Gmôh-º±ï-±zÅ-Vï-wôG-mÅ- zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-Gmôh-±zÅ-Vïm-qô-wôG-zŸÛm-qºÛ-D¼-ü h-V-zôh-¤Û-±ô-¼P-»Þ¾-hÝ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ÅÞ-ºHã¼-MãºÛ-Zïm-±zÅ-Vïm-qô-»ôh-q¼-zdïm-Gmh-hôm-hï-±ôºÛ-fôG-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛÅ-¤HôGÅ-¥ã¼-zôh-mP-zdG-hrh-‚ïh-¤Û-Vïh-GbôP-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།