º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-¯-VïºÛ-¼ÛGÅ-hPôÅ-½‰ÛP-qºÛ-¸Ûm-fôºÛ-mP-m-¾m-^-ºDôh-fzÅ-GmP-zü


2007.04.20

{}ü üM-G¼-HÛ-zÛ-Èؼ-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-m-¾m-^-hï-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-¯-VïºÛ-¼ÛGÅ-hPôÅ-½‰ÛP-qºÛ-¸Ûm-fôºÛ-mP-ºDôh-fzÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-G¼-HÛ-zÛ-Èؼ-¤Pº-ÇkïºÛ-q‡-m-»Û-Gmº-hPôÅ-Áݾ-XÅ-hrh-¼ÛG-ŸÛz-ºWâG-DP-GÛ-Ç+Ý-ŸzÅ- qÛ-;ï-¤ÛÂ- »ÛÅü GmÅ-xôGÅ-lô-Xï-Ghm-mÛ-q‡-m-Å-GmÅ-mÅ-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-110 ¤±¤Å-ÅÞ-VGÅ-»ôh-q-hP-zhG-TG-GÛ-Çeôm-q-ÅPÅ-MÅ-zTô¤-¿km-ÅPÅ-MÅ-»Þ¾-HÛ-GmÅ-¯-Vïm-hï-mÛ-xÛ-¾ô-2003 ¾ô¼-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ÁïÅ-»ôm-hP-±m-¼ÛG- ¼ÛG-GŸÝP-¿Ëm-DP-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-¼ÛG-hPôÅ-½‰ÛP-qºÛ-¸Ûm-fôºÛ-mP-z;ôh-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-DôP-GÛ-ŸÛz-ºWâG-DP-hP-M-G¼-M¾-»ôPÅ-Nå-¯¾-hP-¼ÛG-GŸÝP-Áݾ-º²Ûm-hGï-¯-DP-GZÛÅ-ˆÛ-PôÅ-mÅ-hï-ÇSºÛ-hq¾-m-¾m-^ºÛ-mP-VôÅ-zÇÀz-q-ÇÀôz-GZï¼-GmP-»Þ¾-HÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IºÛ-z¸ô-z;ôh-½‰ÛP-qºÛ-Áݾ-¾ÞÅ-n¤Å-ÆâP-Bôz-ˆÛ-Vïh-hÝ-º²¤-JÀÛP-GÛ-¼ÛG-hPôÅ-½‰ÛP-qºÛ-¸Ûm-fôºÛ-mP-ºDôh-fzÅ-ºzh-z¯ôm-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎