mP-q-¾ºÛ-Aïm-Pm-hPôÅ-ÅÞ-¤fôP-¤Dm-n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-¥ôP-±ô¼-Pô-vôh-GmP-ºhÝG


2007-03-23
Share

{}ü üm-mÛP-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-±ïÅ-30ZÛm-zôh-ˆÛ-Å-¤±¤Å-mP-q-¾-zMãh-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤ÛºÛ-fôG-M-mG-¤fº-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-mÅ-h¤¼-zÅh-zbP-zºÛ-hôm-Aïm-hï-hPôÅ-ÅÞ-¤fôP-¤Dm-^ïm-¤;-hP-Í-¼ÛºÛ-mÅ-»Ûm-qºÛ-¼Û-º²ïGÅ-q-¤Û-GZÛÅ-h-¼ïÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-wïzÅ-mÅ-hïºÛ-Ç+ô¼-hPôÅ-¤fôP-¥ôP-±ô¼-Pô-vôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛÅ-ºGô-FÛh-ºôG-Í-¼ÛºÛ-¼Û-º²ïGÅ-q- ¾Þ-ÍÛÅÛ- Ç~ï-mÛ-=ï²- hP- ^ïm-¤;- M¾-Dz-mÅ-»Ûm-q- qÛ»ï¼-¤ºï-mô- GZÛÅ-ˆÛÅ-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-GPÅ-BÛh-±ôGÅ-DP-mP-zôh-¤Û-hP-hï-¤Ûm-xÛ-M¾-hP-M-G¼-z-ÅôGÅ-¤Û-IPÅ-zM-yG-zL¾-z-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-Ç+zÅ-hïºÛ-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-GmP-z-hP-ºƒï¾-ü hÝÅ-»Þm-Ç+¼-¤-zTß-GZÛÅ-®¤-»ôh-qºÛ-z½‰m-ºyÛm-ºDô¼-fG-ŸÛG-zbôm-GmP-»ôh-qºÛ-mP-ü Ç+zÅ-hï-hÝÅ-mP-q-¾ºÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-M-mG-¤fº-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-z-±ôºÛ-fôG-¤ï-¤hº-zMz-mÅ-z®ßm-¤-Ç+¾-z¸P-Gm¤-¤±ô-y¾-¤-ZÛh-hÝ-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-z-hP-ü hï-¤Ûm-zôh-¤Û-zŸÛ-zTß-»Å-¤Å-ÁÛG-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-mÅ-ºFÛh-xÛm-q-±P-¤-Gž-qôºÛ-fôG-mÅ-z½‰m-ºyÛm-ºDô¼-fG-mP-mÅ-¤fôP-fÞz-»ôh-q-¼ïh-ü ¼Û-º²ïGÅ-q-GZÛÅ-mÅ-DôP-GZÛÅ-º²¤-JÀÛP-Å-xôGÅ-¤P-qô¼-¼Û-º²ïGÅ-q¼-wïzÅ-mÅ-hGº-BôºÛ-GmÅ-±ß¾-ºi-¤Ûm-ºyh-¥ôP-»ôh-ˆP-h-¼ïÅ-mP-zŸÛm-¤ÛºÛ-±ï-ÆôG-¾-hÝh-ºIô-Åï¤Å-Tm-HÛ-¤fôP-»P-¤ïh-qºÛ-‚-uôh-hï-¼ÛGÅ-¤fôP-z-fôG-¤-»Ûm-¾-ü hï-¤fôP-hÝÅ-P-±ô-¼Û-º²ïGÅ-q-n¤Å-mÛ-ÈP-ÅPÅ-z-hP-DôP-Fô-¾PÅ-mÅ-D-z®ß¤Å-mÅ-ºhôh-fzÅ-¤ïh-qºÛ-zŤ-±ß¾-‚ãP-bï-GmÅ-±ß¾-hï-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼-Pô-vôh-GmP-»ôh-TÛP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-DôP-GZÛÅ-ˆÛÅ-M-¤ÛºÛ-¤fº-ÆâP-h¤G-¤Û-hï-±ô-±P-¤-GŸôm-BïÅ-Á-ÇeG-»Ûm-ºhÝG-q-hP-ü ¾ô-VßP-VßP-GŸôm-BïÅ-±ôÅ-‚-uôh-hï-¼ÛGÅ-Çtï¾-»Å-hï-mÛ-hPôÅ-GmÅ-Ÿïh-ÇoP-Bï-hGôÅ-»Å-ÁÛG-»Ûm-qºÛ-±ô¼-ÇoP-GÅÞP-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།