ºƒâG-»Þ¾-IôÅ-±ôGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-20ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-mÅ-ºhï¤Å-OæGÅ-GmP-Mã-ü


2008.01.01

{}ü üºƒâG-»Þ¾-M¾-qô-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-hzP-xãG-¤VôG-GÛÅ-M¾-qôºÛ-Ç+Ý-hzP-M¾-qô-Gï-ż-n¤-M¾-hzP-xãG-¤VôG-¾-GmP-z-hP-VzÅ-TÛG-uÛ-¾ô- 2006 GÛ-uÛ-¹- 12 qºÛ-mP-Gž-zOGÅ-ÁÛG-GmP-Çeï- ºƒâG-»Þ¾-HÛ-¤-ºôPÅ-GŸÝP-ÆÛh-hzP-V-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-mÅ-¤Û-h¤PÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-ŸÛG-º²âGÅ-MãºÛ-Ç+ô¼-fG-GTôh-GmP-z-zŸÛm-hïP-Ç+zÅ-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-20 ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-mÅ-ºhï¤Å-OæGÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-hP-±ôGÅ-¤Û-¿S-ºƒâG-»Þ¾-M¾-qô-¤VôG-GÛÅ-fh-;¼-zÇ+ô-zŸG-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- hï¼-zdïm-ºƒâG-»Þ¾-M¾-Dz-ˆÛ-¾ô-MãÅ-ÅÞ-IGÅ-qºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-fôG-¤-hï-Çtï¾-Ç+zÅ-GP-TÛºÛ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-ºhô¤Å-mm-qô-GmP-zŸÛm-»ôh-fôG-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-G¸ÛGÅ-dôGÅ-GmP-¤Dm-hP-hï-zŸÛm-Í-¤Û-¼Û-;-hP-ÍôÅô-=ô-¾ï-»- M-G¼-ÅôGÅ-mÅ-ˆP-G¸ÛGÅ-dôGÅ-GmP-¤Dm-HÛ-Ç+Ý-±z-Vïh-wïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- ºƒâG-»Þ¾-HÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¿Ëm-DP-GÛÅ-uÛ-Dz-;Ým-z¸P-hzP-ºhÝh-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-q¼- ºƒâG-»Þ¾-HÛ-fïPÅ-hP-qôºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-‚-¼Û¤-hï-±ô-ŸÛ-zhïºÛ-PP-mÅ-Çtï¾-fÞz-hï¼-P-±ô-hGº-vô-Vïm-qô-‚ãP-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-hP- ºƒâG-»Þ¾-HÛ-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-Æô¾-¿km-qºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-¤Û-¤P-3 ºzÞ¤-¿ËG-®¤-ŸÛG-GÛÅ-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-±ôÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-fôz-fP-¾ôPÅ-uôh-‚ïh-fÞz-q-ŸÛG-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- h-wm-±ôGÅ-¤Û-15ºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¸Ûm-mºP-h-hÝP-uÛ-¹-hP-qôºÛ-¹-¤WâG-¤±¤Å-ÅÞ-±ôGÅ-¤Û-¿S-ŸÛG-¤Þ-¤fÞh-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-Mã-hP-hï-zŸÛm-M¾-qô-¤VôG-GÛÅ-±ôGÅ-¤Û-¿S-ŸÛG-zÇ+ô-zŸG-GmP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་སྡེ་དགེ་རྫོང་དུ་སླེབས་པ་དང་དབོན་སྟོད་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་བོད་མི་ཚོར་ཉེས་རྡུང་དྲག་པོ་བཏང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎