º²¤-JÀÛP-mP-Íñ²-ºGôÅ-mh-ÇSôm-ºGôG-Vïh-¤DÅ-q-ZÝP-¤f¼-Å-»-zŸÛ-®¤-hGôÅ-G¾-Vïü


2007-04-03
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-mÅ-º²¤-JÀÛP-hïºÛ-fôG-¾-Íñ²-ºGôÅ-mh-ÇSôm-ºGôG-fôG-xG-¾Å-GmP-¤Dm-Ǩm-hôm-Vïh-¾Å-¤DÅ-q-ZÝP-¤f¼-Å-»-zŸÛ-®¤-hGôÅ-G¾-Vï-z-hP-¿ËG-q¼-hÝ-Zïm-±zÅ-Vï-zºÛ-»Þ¾-Iâ-Í-wï-¼Û-;ºÛ-mP-ºyôh-zÇeïm-ŸzÅ-ŸÝ-hGôÅ-G¾-Vïm-qô-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm- ¤×-G-¼ï‡-Fïm- »ÛÅ- ÅÛP-G-qô×¼- mP-GÛ-M¾-»ôPÅ-¤fô-ÇÀôz-DP-hÝ-»ôh-qºÛ-Ǩm-hôm-¤Û-ÇoºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GÅÞP-zÁh-GmP-Ç+zÅ-GÅÞP-hômü Í-wï-¼Û-;-¿e-zÞºÛ-Íñ²-ºGôÅ-mh-Zïm-±zÅ-Vï-zºÛ-»Þ¾-IâºÛ-mP-ºyôh-zÇeïm-ŸzÅ-ŸÝ-z-zM-V-GÅÞ¤-¾Å-¤ïh-q¼-zdïm-mÅ-¤ÛºÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-¤Û-ºhïPÅ-zºÛ-h;º-P¾-Vïm-qô¼-¿ËàP-»ôh-q¼-zdïm-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-PôÅ-mÅ-zÇkô¤Å-¯ÛÅ-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-mü º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-DG-57 mP-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-Íñ²-ºGôÅ-mh-ÇSôm-ºGôG-fh-xG-¾Å-GmP-¤Dm-ºyôh-zÇeïm-ŸzÅ-ŸÝ-z-Å-»-zŸÛ-hGôÅ-G¾-Vï-z-G¸ÛGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-DôP-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-M¾-Dz-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-Ǩm-HÛ-ÇÀôz-GZï¼-DP-hP-¤Z¤-¾Å-GmP-Çeï-ºyôh-zÇeïm-ŸzÅ-ŸÝ-z-¤Û-¼zÅ-Gż-q-±ô¼-Íñ²-ºGôÅ-mh-fh-ÁïÅ-»ôm-HÛ-Gô-dôGÅ-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-ÅÞ-¢ôP-zl¼-vôh-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü ¤×-G-¼ï‡-Fïm- mÛ-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-7 ZÛm-º²¤-JÀÛP-GÛ-ºyôh-zÇeïm-ZÛm-¤ô-¸Ûm-ºIô-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼-Å×ÛP-G-qô×¼-hÝ-ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-º±¤Å-ºiÛ¼-wïzÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།