zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-zMãh-h-z¼-ºIâ¾-q-Å-»-xïh-;-¿ËG-ÇÀïzÅ-»ôh-q-¼ïhü


2006-09-19
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ-1 mÅ-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-ºGô-z®ßGÅ-q-mÅ-hÝÅ-»Þm-¹-z-GZÛÅ-hP-xïh-;-®¤-mP-¼Û-¾Û-hïºÛ-fôG-ºIâ¾-q-¤Û-Å-»-xïh-;-¿ËG-zôh-hÝ-ÇÀïzÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-¤ÛºÛ-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-¼Û-¾ÛºÛ-„Àôm-Vïm-HÛÅ-zÁh-q-¾ÞP-ºiïm-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-mü ¼ïÅ-G¸º-¹-z-GTÛG-qÞ¼-zôh-ˆÛ-¤±ô-ÇSôm-mÅ-M¾-Å-¿Ë-Å-z¼-HÛ-¼Û-¾ÛºÛ-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-hïºÛ-mP-ºIâ¾-q-¤Û-IPÅ-ºzÞ¤-zŸÛ-hP-FÛ-¿S-ÇÀïzÅ-»ôh-q-hPü hïºÛ-mP-¤P-Vï-z-mÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-»Ûm-q-zÁh-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-¿UGÅ-¾¤-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºHã¼-¤IÛm-±z-q-¼ÞÅ-¤ÛP- ¶P- ¸ï¼-zÅ-zÁh-hômü zôh-Å-¤fôºÛ-fôG-GÛ-¼Û-¾ÛºÛ-ºIô-¾¤-hï-mÛ-¤±ô-ÇSôm-ŸÛP-Vïm-hP-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-DÞ¾-HÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-hP-uÛ-±ôGÅ-ŸzÅ-ºhïzÅ-ˆÛ-G¾-VïºÛ-Iâz-V-ŸÛG-»Ûm-q-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ-1 ZÛm-¼Û-¾ÛºÛ-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-ºGô-z®ßGÅ-q-mÅ-h-z¼-hPôÅ-¸ôG-=ôm-ºzÞ¤-GTÛG-ºô¼-ºiïm-‚Å-¾ÞGÅ-hPü hï-mÛ-M-mG-mÅ-zôh-mP-¤P-Vï-z-¸-zTº-hP-lô-Åô¾ü º²âGÅ-Cæm-HÛ-Mã-Vü ¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-hGôÅ-¤DôºÛ-hPôÅ-¸ôG-ºô¼-ºiïm-‚Å-q-hPü zôh-mÅ-M-mG-¾-ºô¼-ºiïm-‚Å-qºÛ-hPôÅ-¸ôG-G®ô-zô-mÛ-±-¾-hPü ¿UGÅ-¼ÛGÅü DÛ¼-ÅôGÅ-Gbï¼-µÅ-»Ûm-q-hPü hï-»P-ºhÛ-¾ô¼-Gbï¼-µÅ-ºô¼-ºiïm-‚Å-qºÛ-=ôm-FÛ-30 »Å-¤Å-¸Ûm-HÛ-»ôh-q-±ôh-hqGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-zÁh-»ôh-q-¤-¸hü ¼Û-¾ÛºÛ-ºƒï¾-¾¤-hï-zMãh-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-»ôP-ºzz-»P-ºwï¾-MÅ-ºIô-Mã-hP-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ˆP-»¼-MÅ-ºIô-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü zôh-mP-GÛ-¼Û-¾ÛºÛ-ºIô-¾¤-hï-mÛ-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-hP-¿Ëô-mÝz-IôP-Eï¼- =ôP-VÛP- hP- iïm-fÞ- ÅôGÅ-IôP-Eï¼-¤P-qô-ŸÛG-hP-ºƒï¾-¤fÞh-»ôh-q-¤-¸hü ¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-zTß-q-mÅ-M-mG-GÛ-¿Ëô-xôGÅ- GÝP-=â- hP-Á¼-xôGÅ- ÉP-Ⱥï- mÅ-ºGô-z®ßGÅ-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།