z¾-»Þ¾-mP-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-ºHã¼-zºÛ-¤Û-Ço-±ô-¯h-GTôh-‚ïh-ºGô-±ßGÅ-»ôh-ºhÝG


2007.06.22

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-¤ºô-±ôGÅ-q-hP-ÆÛh-GŸÝP-hz¼-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-¿ËG-¼ÛP-ºfz-¯ôh-‚Å-qºÛ-zMãh-¼Û¤-mP-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-ºHã¼-zºÛ-¤Û-Ço-±ô-¯h-GTôh-‚ïh-ºGô-±ßGÅ-»ôh-ºhÝG hï-»P-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-VïÅ-¤fôºÛ-ŸÛz-ºWâG-±ôGÅ-q-ŸÛG-z®ßGÅ-mÅ-M¾-qôÅ-hzP-º²Ûm-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-±ôGÅ-qºÛ-hz¼-ºhÅ-qºÛ-¾ô-IPÅ-¤P-qôºÛ-¼ÛP-GÛ-ºfz-¯ôh-mP-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-zºÛ-¤Û-Ço-±ô-º±ô¾-ŸÛz-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã-»Ûm-q-z¾-»Þ¾-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-GÅÞP-zŸG z¾-»Þ¾-HÛ-ŸÛ-zhï-hP-º²âGÅ-Cæm-ÇÀ¼-GÅôºÛ-„Àôm-Vïm- ¼×¤-Tm-l¼- qºô-^ï¾- mÅ-GÅÞP-m-ü h-¿eºÛ-V¼-VïÅ-¤fôºÛ-ŸÛz-ºWâG-±ôGÅ-q-hïºÛ-hzÞ-FÛh-ÅÞÅ-GmP-¤Ûm-¤fº-¤ºÛ-fG-GTôh-‚ãP-¤ïh-q-hP-ü h-¿eºÛ-V¼-±ôGÅ-q-hïºÛ-±ôGÅ-¤Û-DôPÅ-ÅÞ-ºhï¤Å-Oæz-‚ïh-¤Ûm-IôÅ-¤ô¾-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG- h¤ÛGÅ-zž-HÛ-VïÅ-¤fôºÛ-ŸÛz-ºWâG-±ôGÅ-q-hïÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-ÁÅ-mP-¤Û-IPÅ-zM-yG-¿ËG-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-»ôh-q-n¤Å-zhï-ºWGÅ-¤Û-ÇoÅ-z®ôm-ºWâG-‚Å-q-º¤-»P-m-¤ºô-±ôGÅ-qÅ-z®m-FÛh-‚Å-¤Å-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôG-ŸÛz-ºWâG-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎