z¾-»Þ¾-mP-zÞïh-Gݼ-;-h¤G-DôPÅ-ÅÞ-º²â¾-ŸÝGÅ-‚ïh-MãºÛ-VôG-¤Vm-GmP-ºhÝG


2007.06.26

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-zÞh-¤ïh-VÛG-ÇeôP-¿S-zM-¿ËG-GÛÅ-h‚Ûm-WÛ-GŸÝP-GÛ-º²Ûm-BôP-ºôG-»ôh-qºÛ- Gݼ-;- h¤G-ÇkïºÛ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-MãºÛ-hïz-Bï¾-‚Å-»ôh-q-hP-hï-mÛ-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-ZÛ-ÁݺÛ-XïÅ-zÞh-¤ïh-h¤G-DôPÅ-ÅÞ-º²â¾-ŸÝGÅ-‚Å-q-fïPÅ-hP-qô-»Ûm-q-¼ïhü ¹-z-ºhÛºÛ-mP-Gݼ-;-h¤G-Çkï-hP-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-Gż-ÁôG-fôG-¾-z¾-qôºÛ-zÞh-¤ïh-h¤G-DôPÅ-ÅÞ-º²â¾-ŸÝGÅ-‚ïh-ºhôh-»ôh-m-º²â¾-ŸÝGÅ-VôG-qºÛ-Ç+ô¼-Gž-zOGÅ-ÁÛG-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-»ôh-q-¼ïhü Gݼ-;-h¤G-Çkï-hï-mÛ-xÛ-¾ô-1815 mÅ-z¸ÞP-h‚Ûm-WÛºÛ-h¤G-hqÞP-GÛ-Ez-DôPÅ-h¤G-Çkï-ŸÛG-»Ûm-q-hP-»Ûm-mºP-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-hï-hG-¼ÛP-BïÅ-q-¤-GbôGÅ-zÞh-¤ïh-º²â¾-ŸÝGÅ-VôG-ˆÛ-¤ïh-q-¼ïhü hï-»P-Gݼ-;-h¤G-ŸzÅ-½‰ÛP-q-ŸÛG-GÛÅ-GÅÞP-mü z¾-qôºÛ-zÞh-¤ïh-h¤G-ÇkïºÛ-DôPÅ-ÅÞ-ºhÝ-Ç+ôP-‚ïh-q-hï-mÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-wm-fôGÅ-»ôP-Mã-»Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-hPü hï-zŸÛm-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-I¼-zBôh-zŸÛm-qºÛ-¾ô-ZÛ-ÁÝ-»Ûm-qºÛ-zÞh-¤ïh-¼×º-m- ŸïÅ-qÅ-Dô-¤ô-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-I-hï-fôm-bï-¾Å-;-ŸÛG-¾-ŸÝGÅ-q-»Ûm-±ï-¹-¼ï¼-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-^ô-¾¼-150 ®¤-ŸÛG-fôz-Mã-hP-G¾-ÆÛh-Dô-¤ô-Gݼ-;-h‚Ûm-WÛºÛ-h¤G-DôPÅ-ÅÞ-º²â¾-ŸÝGÅ-‚Å-q-»Ûm-±ï-¹-¼ï-JÀ-wôG-hï-¾Å-¿kz-zTßÅ-¤P-z-fôz-Mã-»Ûm-q-hPü hï-mÛ-P-±ô¼-Gô-Ç+zÅ-hP-qô-»Ûm-q-hP-Gô-Ç+zÅ-hP-qô-hï-G-hÝÅ-»Ûm-mºP-¯-Vïm-qô-»Ûm-qÅ-PïÅ-q¼-hÝ-XïÅ-¾ÞÅ-¤-fïzÅ-q-‚-hGôÅ-q-hPü Dô-¤ô-¼P-ZÛh-ˆP-Åô-ÅôºÛ-¾Å-¼ÛGÅ-fôG-»¼-MÅ-zbP-Çeï-¤-ºôPÅ-q¼-GŸm-¾-dïm-¤Û-hGôÅ-qºÛ-¼P-B-ºwï¼-zºÛ-¤Û-±ï-ŸÛG-zB¾-ºhôh-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎