z¾-»Þ¾-mÅ-Gm¤-Iâ-ºwÞ¼-zBôh-‚-Mã-G¸º-ºDô¼-GTÛG-¼ÛP-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-Mãü


2007-07-31
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-¤Dº-ºIâ¾-¾Å-DP-GÛÅ-ºyâ¾-¼ÛG-GÛ-h;º-P¾-Aïm-qÅ-G¸º-ºDô¼-GTÛG-¼ÛP-M¾-Dz-GŸm-hÝ-Gm¤-Iâ-ºwÞ¼-zBôh-‚-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-z¾-»Þ¾-¤Dº-ºIâ¾-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-GÅÞP-mü ¼ïÅ-G¸º-¿ËG-q¼-mÅ-z¸ÞP-z¾-»Þ¾-mÅ-M¾-Dz-GŸm-hÝ-ºIâ¾-q-Aï¾-ºiïm-HÛ-Gm¤-Iâ-ºwÞ¼-zBôh-‚ïh-zŸÛm-q-»ôP-µôGÅ-¤±¤Å-ºWôG-‚-Mã-hP-hï-mÛ-GTÛG-mÅ-ºyâ¾-¼ÛG-GÛ-h;º-P¾-hP-GZÛÅ-mÅ-Ç~ä¼Þ-mºï-»Þ¾-hÝ-z¸ô-zTôÅ-Mz-q¼-ºIô-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-M¾-uÛºÛ-Gm¤-fP-mÅ-M-G¼-hP-ZÛ-ÈôPü M-mG-ÅôGÅ-M¾-uÛºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-iâG-mP-Gm¤-Iâ-ºwÞ¼-zBôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TÛPü h-¼ïÅ-M¾-uÛºÛ-»Þ¾-Iâ-hï-hG-bà-G¸º-ºDô¼-GTÛG-¼ÛP-Gm¤-Iâ-ºwÞ¼-zBôh-‚-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚-q-hï-»ÛÅ-¤Dº-ºIâ¾-¾Å-DP-GÛ-¾Å-hôm-‚ïh-xôGÅ-¾-zB¼-ŸÛz-‚ïh-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-¤Dm-¤P-hÝ-xÛm-bï-Gm¤-fP-GÛ-¾Å-hôm-fôG-ÁÝGÅ-Aïm-fïzÅ-Mã-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།