z¾-»Þ¾-mP-m-mÛP-Pô-Lô¾-zºÛ-fôG-¤ï-¤hº-Mz-qºÛ-hôm-Aïm-Ç+ô¼-ŸÛz-ºWâG-‚Å-ºhÝG


2007-08-01
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-m-mÛP-h¤PÅ-G®ô-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-fôG-FG-ƒÛ-ƒô-zºÛ-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼-HÛ-ljm-fô-ŸÛG-¤Û-h¤PÅ-¾-Gž-zOGÅ-‚-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-z¾-»Þ¾-HÛ-iÛ¾-zOGÅ-„Àôm-Vïm- ;Û¼ÛÁ-m- ¤×-È-¼- »ÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞP-hômü z¾-»Þ¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-m-mÛP-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-fôG-iG-Gmôm-‚Å-bï-¤Û-19 Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-q-hP-¤Û-h¤PÅ-zM-yG-ºGº-ÁÅ-¾-©Å-Bôm-wôG-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-HÛ-ljm-fô-hï-zŸÛm-¤Û-h¤PÅ-¾-Gž-zOGÅ-‚-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-qºÛ-XïÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-„Àôm-Vïm-¿Ëm-DP-mÅ-ºIï¤Å-Çtï¾-‚-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-q-ŸÛG-hPü ljm-fô-hï-zŸÛm-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-IôÅ-±ôGÅ-fôG-ºIï¤Å-Çtï¾-‚-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü ljm-fô-hï-mÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-h¤ÛGÅ-zž-VïÅ-¤fôºÛ-¼Û¤-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-¿Ëm-DP-GÛÅ-m-mÛP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-±ôÅ-M¾-qô-H-mïm-l¼-¾-Pô-Lô¾-‚Å-bï-M¾-zMãh-¼ÛP-¾ÞGÅ-¤ïh-q-z¸ô-hGôÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Ç+zÅ-GŸÝP-GÛ-ÆâP-Bôz-h¤G-¤ÛÅ-DôP-±ôºÛ-fôG-¤ï-Mz-qºÛ-hôm-Aïm-Ç+ô¼-ŸÛz-ºWâG-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།