z¾-»Þ¾-mP-Gż-ºGôh-q-z®m-FÛh-‚Å-qºÛ-hôGÅ-GŸÛ-Tm-HÛ-¤Û-GZÛÅ-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-ºhÝG


2007.10.19

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-ŸÛG-GÛÅ-¤ºô-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-¤ÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-uôh-Çtï¾-HÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¯ô¤-ƒÛÅ-‚Å-qºÛ-XïÅ-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-bï-G¸º-ºDô¼-ºGº-ÁÅ-ºIô-GÛ-»ôh-q-zdïm-hï-¼ÛP-z¾-»Þ¾-Zïm-dôG-qÅ-Gż-ºGôh-q-z®m-FÛh-‚Å-qºÛ-hôGÅ-GŸÛ-»ôh-qºÛ-¤ºô-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-½‰ÛP-q-¤Û-GZÛÅ-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü Zïm-dôG-qÅ-GÅÞP-mü ¤ºô-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-GZÛÅ-qô-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;-f-¤m-Iâ-mÅ-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-160 ®¤-HÛ-¤±¤Å-ÅÞ-»ôh-qºÛ- „ËÛ¼-Gm-W×- ŸïÅ-qºÛ-IôP-Eï¼-HÛ-Å-¤±¤Å-mÅ-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü Gż-ºGôh-q-„ËÛ-¼ïm-l¼-Áº-»ÛÅ-¤ºô-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛÅ-ÁÛP-Ço-mG-±ôP-Mz-bï-Dï-wm-Cæm-fzÅ-‚ïh-q-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-¾-¤Û-hGº-¤Dm-¤Û-h¤PÅ-fôG-ZïÅ-lÝP-GbôP-zü zÅÞm-z®Û¼-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-ˆÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-Çtï¾-zºÛ-XïÅ-xÛ-¹-10 qºÛ±ïÅ-5 ZÛm-z®m-FÛh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü Gż-ºGôh-q-Áº-z®m-FÛh-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-fh-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-Gż-ºGôh-qºÛ-fôz-fP-¯ôh-¾ïm-‚ïh-¤Dm-hP.ü Vz-ÆÛh-±ôGÅ-qü GŸÝP-ÅôGÅ-mÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¤-¸hü z¾-»Þ¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-¾Å-Iâz-qºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-ŸÛG-Gż-ºGôh-q-GZÛÅ-z®m-FÛh-‚ïh-»Þ¾-HÛ-Å-GmÅ-ÅÞ-º±ô¾-ŸÛz-‚ïh-qºÛ-¾Å-hôm-fôG-dôGÅ-ŸÛz-GmP-z¼-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-Vïh-zBôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་དང་ས་འབྲེལ་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་རྒོད་ཡུལ་སོགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཉི་མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་བདེན་དོན་གླེང་བའི་གཏམ་ཟེར་བའི་དེབ་ཅིག་བདེ་སྲུང་བཀའ་བློན་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎