z¾-»Þ¾-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-¤ô-‡ºÛ-lô-Çoݤ-¤Û-ºhïP-zºÛ-h;º-P¾-Vïm-qô¼-¿ËàP-»ôh-ºhÝG


2007-11-30
Share

{}ü üG¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-mP-z¾-»Þ¾-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-¤ô-‡ºÛ-lô-Çoݤ-¤Û-ºhïP-zºÛ-h;º-P¾-Vïm-qô¼-¿ËàP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-HÛ-lô-Çoݤ-z¸ô-IÐ-mÅ-mP-ºiïm-‚Å-¸Ûm-qºÛ-lô-Çoݤ-HÛ-¼Ûm-ºzz-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-Å-»-¤P-qôºÛ-zÞm-¾ôm-vôh-Mã-zÇkh-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-M-G¼-HÛ-lô-Çoݤ-z¸ô-IÐ-±ôÅ-z¾-»Þ¾-mP-lô-Çoݤ-xÛ¼-±ôP-‚ïh-hÝ-ZÝP-hÝ-zbP-»ôh-TÛPü hïºÛ-Ç+ô¼-¾-z¾-»Þ¾-HÛ-lô-Çoݤ-±ôP-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤±m-GÅÞP-ºhôh-¤ïh-q-ŸÛG-GÛÅ-Gż-ºGôh-q¼ü z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-G®ô-GZï¼-‚ïh-qºÛ-lô-Çoݤ-±ôP-¾Å-DP-GÛÅ-M-G¼-HÛ-lô-Çoݤ-z¸ô-Iм-z¾-»Þ¾-HÛ-hPÞ¾-fï¼-ºzÞ¤-2 hP-±GÅ-zŸÛ-hP-hï-»P-Í-¼ÛºÛ-hPÞ¾-HÛ-º²º-fP-‚Å-mÅ-^ô-¾¼-Å-»-38 hPÞ¾-zÞm-vôh-ºW¾-fÞz-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-mP-GÛ-lô-Çoݤ-n¤Å-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-G®ô-GZï¼-‚ïh-qºÛ-lô-Çoݤ-±ôP-¾Å-DP-zMãh-M-G¼-mÅ-Zô-Oæz-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hPü Zï-V¼-xÛ-¹-10 qºÛ-mP-±ôP-¾Å-DP-GÛÅ-lô-Çoݤ-HÛ-¼Ûm-GôP-Çt¼-»P-M-G¼-mÅ-lô-Çoݤ-xÛ¼-±ôP-ZÝP-hÝ-zbP-z¼-zdïm-G¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-mP-lô-Çoݤ-¤Û-ºhïPÅ-zºÛ-h;º-P¾-Vïm-qô¼-Hã¼-bï-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M¾-Å-;-f-¤m-IâºÛ-mP-lô-Çoݤ-±ôP-¤Dm-DG-ºGº-ÁÅ-¾Å-¤ïh-q-hï-hG-fôG-¤ô-‡-zM-yG-¤P-qô-Çoݤ-Zô-Mã¼-zP-OÛG-»ôh-q-¤-¸hü ¤ô-‡-¼ï-¼ï-mÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-ÇKô¼-¤ô-700 ¾Å-Çoݤ-Zô-Oæz-VôG-GÛ-¤ïh-TÛPü z¾-»Þ¾-HÛ-lô-Çoݤ-¤Z¤-ºƒï¾-±ôGÅ-qÅ-GÅÞP-mü GŸÝP-GÛ-±ôP-¾Å-DP-GÛÅ-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-hGôÅ-ºhÝm-Iâz-fÞz-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-hPü z¾-»Þ¾-HÛ-lô-Çoݤ-Gmh-hôm-hï-mÛ-»Þ¾-HÛ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-h;º-P¾-Vï-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hP-lô-Çoݤ-Zô-Oæz-‚Å-qºÛ-¼Ûm-zz-hÝÅ-fôG-bà-vôh-ºW¾-fÞz-ˆÛ-¤ïh-q¼-zdïm-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-10 mP-»P-Åï-lô-Çoݤ-Zô-Oæz-¤-fÞz-qºÛ-h;º-P¾-ºyh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།