¤ºô-ÁôG-DG-GÛ-h¤G-¤Û-IPÅ-FÛ-GÅÞ¤-hP-ZÛÅ-ÇeôP-ZÛÅ-zM-¿S-Tß-®¤-»ôh-q-¼-ºyôh-‚ãP-zü


2007.12.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-mÅ-hï-¼ÛP-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-GÅÞP-m-ü z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-ÁôG-DG-GÛ-h¤G-¤Û-»Ûm-q-w¾-Vï¼-¤Û-IPÅ-FÛ-GÅÞ¤-hP-ZÛÅ-ÇeôP-ZÛÅ-zM-¿S-Tß-®¤-»ôh-q-hP-ü hïºÛ-mP-mÅ-hPôÅ-ÅÞ-¼-ºyôh-‚ãP-z-¤Û-IPÅ-FÛ-GTÛG-hP-hGÝ-ÇeôP-iâG-zM-zTß-¤ïh-GZÛÅ-»ôh-TÛP-ü hï-±ôºÛ-Fôh-BïÅ-q-¤Û-IPÅ-FÛ-GTÛG-hP-¿S-ÇeôP-¿S-zM-hôm-zTß-hôm-iâG-hP-zÞïh-GÅÞ¤-ÇeôP-zMh-zM-zŸÛ-Tß-Ÿï-iâG-»ôh-q-¼-ºyôh-‚ãP-z-GÅÞP-zŸG º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z- ÍÛ»ïm-¤º¼-‡Ûm- mÅ-GÅÞP-z¼-GŸÛGÅ-m-ü- ¤ºô-xôGÅ-DG-GÛÅ-DôP-±ô¼-h¤G-¤Û-FÛ-GÅÞ¤-hP-ZÛÅ-ÇeôP-ZÛÅ-zM-¿S-zTß-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-hïºÛ-mP-mÅ-¤Û-IPÅ-zMh-ÇeôP-iâG-zM-zŸÛ-zTß-®¤-h-hÝP-»P-¤ºô-xôGÅ-DG-GÛ-h¤G-¤Û-»Ûm-¤Ûm-¼-ºyôh-Gž-qô-‚ãP-¤ïh-qºÛ-D¼-ü hï-¤Ûm-¤Û-IPÅ-GÅÞ¤-ÇeôP-®¤-ŸÛG-h¤G-¤ÛºÛ-IÅ-ÅÞ-±ßh-ˆÛ-¤ïh-TÛP- ¤Û-hï-hG-±P-¤-¾ô-zTô-zMh-¤m-HÛ-m-Åô-¤Û-¾ôm-qºÛ-yâ-GÝ-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG ¤ºô-Hïm-¾ôG-xôGÅ-DG-hP-z¾-»Þ¾-¤mº-ºƒï¾-GŸÝP-hz¼-HÛ-IôÅ-¤fÞm-GŸÛ¼-z¸ÞP-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-h¤G-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-hPôÅ-GmÅ-WÛ-»Ûm-IPÅ-D-Mz-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-GmP-bï-IôÅ-¤fÞm-GŸÛ¼-¸ÞP-¤ºô-ÁôG-DG-GÛÅ-±ïÅ-28ZÛm-DôP-±ôºÛ-h¤G-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-fô-z;ôh-ljm-fô-ºzÞ¾-Mã-»Ûm-ŸÛP- »Ûm-mºÛ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-GÅÞP-m-ü ¤ºô-xôGÅ-DG-GÛ-h¤G-¤Û-»Ûm-¤Ûm-hPôÅ-ÅÞ-¼-ºyôh-fÞz-Mã-hï-¾Å-hôm-È-TP-h;º-±ïGÅ-Tm-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü ¤Û-IPÅ-ÇeôP-yG-¤P-qô-¼ï-¼ï-zŸÛm-Ç+h-V-iÛÅ-mÅ-h‚ï-z-xïÅ-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q¼-zdïm- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-¾Å-hôm-hïºÛ-hÝÅ-z;G-mÅ-¹-z-iâG-hÝÅ-ºHPÅ-»ôP-Mã-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-¾-hGôÅ-ºhÝm-wÞ¾-z-GÅÞP-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎