z¾-»Þ¾-mP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Aïm-HÛÅ-M-¾¤-DG-z;G-Çkô¤-‚Å-ºhÝG


2008-02-20
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-HÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-zMãh-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-zB¼-hÝ-IôP-Eï¼-;-f-¤m-IâºÛ-mP-zBôh-źÛ-M-¾¤-DG-z;G-Çkô¤-‚Å-»ôh-q-¼ïh-zŸG z¾-»Þ¾-hzÞÅ-GŸÝP-mP-hzP-V-¯ôh-¾ïm-‚ïh-¤Dm-M¾-Å-;-f-¤m-IâºÛ-¿Ëô-PôÅ-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-¤×-lï-ÁÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-ºGô-FÛh-ºôG-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;-f-¤m-Iâ-mÅ-M-G¼-hz¼-±ôP-ºƒï¾-‚ïh-źÛ-Å-¤±¤Å-DÞ¾-hÝ-Pô-Lôô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-mÅ-Å-¤±¤Å-¤Þ-¤fÞh-z;G-Çkô¤-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-¤×-lï-ÁÛ-ŸïÅ-qºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-Ç+Ý-ŸzÅ-Í-mÛ¾-;Ý-¤º¼-»ÛÅ-GÅÞPÅ-m- G¾-bï-P-±ô-‡ï-¼ºï-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-¤Û-¤P-±ôÅ-lôG-¯-GTÛG-bà-OÛ¾-z-»Ûm-m-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-P-±ôºÛ-hGôÅ-hôm-ºIâz-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-hï-¼ÛP-w×-¼m-ÅÛºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DP-hÝ-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- ‡ï-¼ºï-ŸïÅ-qºÛ-Å-DÞ¾-hïºÛ-mP-z¾-»Þ¾-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-¤Û-ºzô¼-Å-»-27mÅ-xïh-;-®¤-Å-DÞ¾-hï-GºÛ-mP-GmÅ-»ôh-q-hP- Å-DÞ¾-hïºÛ-mP-GmÅ-qºÛ-¤Û-¤P-P¤-¤×-lï-ÁÛ-ŸïÅ-qºÛ-uÛ-±ôGÅ-hï-hG-mÛ-hÝÅ-»Þm-¼ÛP-qôºÛ-¼ÛP-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼Û-DÞ¾-HÛ-uÛ-±ôGÅ-ÁÛG-»Ûm-q-¼ïh- hï-DÞ¾-HÛ-¤Û-¤P-±ôÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;-f-¤m-IâºÛ-mP-»ôh-qºÛ-±ôGÅ-q-Vï-DG-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hz¼-ÆÛh-hôm-HÛ-hzP-V-¯ôh-zŸÛm-q-¿e¼-z¾-»Þ¾-mP-ÆÛh-hôm-HÛ-hzP-V-ºi-¤Z¤-¯ôh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ±ôGÅ-q-hï-»ÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;-f-¤m-IâºÛ-mP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-¼ÛP-ÇÀôz-IÐ-hP-±ôP-DG-DG-ÇKô-Mz-hGôÅ-‚ãP-»ôh-q-¤-¸h-¾Å-ºGݾ-hï-±ôºÛ-Fôh-mÅ-»Þ¾-mP-z¸º-zTºÛ-¼ÛGÅ-ˆÛ-GôP-±h-ˆP-¼Û¤-zŸÛm-¤fô-¼Þ-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།