z¾-»Þ¾-mP-iG-uôh-ˆÛ-hôm-Aïm-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-ºHã¼-¿kôG-GbôP-hGôÅ-ü


2008-02-22
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-h-¾ô-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¤-GmP-ÇSôm-z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-ÇÀ¼-GÅô-‚-Mã-hP-ºƒï¾-z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-hÝ-iG-uôh-ˆÛ-hôm-Aïm-fôm-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï¼-ºHã¼-¿kôG-GbôP-fzÅ-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-»ô-¼ôz-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-IâºÛ-z¾-»Þ¾-mP-wïzÅ-qºÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-mÅ-GÅÞPÅ-zŸG z¾-»Þ¾-mP-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-yG-¼ÛP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hz¼-iG-qôºÛ-D-Gbh-ˆÛ-ºfz-¯ôh-‚Å-mÅ-ZïÅ-¤ïh-¤Û-Åï¼-¤P-qôºÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-q-hP-ü xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-iâG-¾ô¼-¤ºô-ÁôG-DG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤fÞm-‚Å-mÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-‚Å-Çeï-z¾-»Þ¾-mP-h-¾ô-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ-10ZÛm-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-Çtï¾-MãºÛ-fG-GTôh-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü »Ûm-mºP-z¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-Å-DÞ¾-mP-iG-uôh-ˆÛ-hôm-Aïm-»ôh-¤ÞÅ-»Ûm-q-hP-Zï-zºÛ-V¼-Å-GmÅ-hïºÛ-mP-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-hP-Zïm-dôG-qºÛ-hz¼-GhôP-fÞG-GÛ-hôm-Aïm-‚ãP-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-ŸÛ-zºÛ-¾Å-ºV¼-¾-Gmôh-±zÅ-z¸ô-GÛ-»ôh-q¼-zdïm-ü »ô-¼ôz-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-IâÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-»ôh-qºÛ-mP-ü z¾-»Þ¾-mP-iG-uôh-ˆÛ-hôm-Aïm-hP-hï-zŸÛm-ÆÛh-hôm-HÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»Å-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-±ôºÛ-fôG-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-mÝÅ-q-¿km-qºÛ-fG-GTôh-‚Å-mÅ-z¾-»Þ¾-hï-zŸÛm-ŸÛ-zºÛ-¾¤-hÝ-zBôh-Mã¼-ºzh-z¯ôm-GmP-Çeï-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-M¾-DºÛ-mP-Çtï¾-Mã¼-zÅÞ-z-ŸÝ-hGôÅ-q-ÅôGÅ-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།