z¾-»Þ¾-hï-zŸÛm-h¤PÅ-G®ô-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-TÛG-bà-zNå¼-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-»ôh-qü


2007-01-31
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-ºhÛ-¾ôºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-z¾-»Þ¾-hï-zŸÛm-h¤PÅ-G®ô-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-TÛG-bà-zNå¼-zTôÅ-GbôP-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-zTPÅ-zŸÛm-q-hPü zTôÅ-zNå¼-hïºÛ-fôG-mÅ-hÝÅ-¼zÅ-¤P-qôºÛ-¼ÛP-hzP-º²Ûm-‚Å-qºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-½‰ÛP-q-¤WâG-OÛ¾-Mã¼-wm-fôGÅ-»ôP-Mã-»Ûm-q-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-z¾-»Þ¾-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm-HÛÅ-GÅÞP-q¼ü h-¿eºÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-z¼-zL¾-GŸÝP-º²Ûm-GmP-¤Dm-HÛ-hzÞ-FÛh-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh-z¼-¾-z¾-»Þ¾-hï-zŸÛm-h¤PÅ-G®ôºÛ-M¾-Dz-TÛG-bà-º²âGÅ-Cæm-‚-MãºÛ-¯-hôm-fôG-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-q-¤-¸hü ¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-¯-FÛ¤Å-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-GmP-¤Dm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºôÅ-ºhï¤Å-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï-h¤PÅ-G®ôºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-Oô¤-GŸÛ-Gbm-ºzïzÅ-fG-GTôh-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-DôP-GÛÅ-Zï-V¼-G¸º-ºDô¼-GZÛÅ-¼ÛP-z¾-»Þ¾-mP-iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï-¤Û-hGÝ-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ- ¤×-lï-ÅÛ- IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-¾-IôÅ-±ôGÅ-fôG-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-¤P-hÝ-GbôP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-TÛPü hï-mÛ-¹-z-ºhÛºÛ-mP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-z¼-z¼-zL¾-¯-FÛ¤Å-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-q-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-z¼-zL¾-IôÅ-±ôGÅ-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚Å-bï-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-ºwï¾-¼Û¤-ŸÛG-fôG-zBôh-zŸÛm-»ôh-ˆP-z¾-»Þ¾-HÛ-‡ï-¼-»ï-Å-GmÅ-ˆÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-G®ôÅ-qºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-¤P-qô-ŸÛG-GÛÅ-z¼-zL¾-¯-FÛ¤Å-mP-IôÅ-±ôGÅ-mP-DôP-±ô¼-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-IPÅ-;-V-ljô¤-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།