M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-GZÛÅ-mÅ-Å-¤±¤Å-ÆâP-Bôz-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-ºhÝG


2007.07.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-G¼-hP-z¾-»Þ¾-GZÛÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-ÆâP-Bôz-Vïh-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-ŸÛG-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGüü Å-¤±¤Å-ÆâP-Bôz-ˆÛ-¸ÞP-ºƒï¾-±ôGÅ-ºhÝ-hï-zŸÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;f-¤m-Iâ¼-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-GmP-»ôh-q-hP-M-G¼-HÛÅ-º‚ãP-Hã¼-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-±GÅ-±ßh-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ-ÆâP-Bôz-hP-ºƒï¾-zºÛ-¤fÞm-ºHã¼-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-ºhÝG- GmÅ-±ß¾-mP-Gž-z¼-GŸÛGÅ-m- »Þ¾-GZÛÅ-;Å-Å-¤±¤Å-ÆâP-Bôz-h¤-zOGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-Mã-¤-±h-Å-¤±¤Å-ÅÞ-GÅP-»Ûz-‚ïh-¤Dm-FÛ¤Å-ºG¾-¤Û-ÇoºÛ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Iâz-‚Å-q-hï-hG-ˆP-zXï-¾ïm-GmP-Mã¼-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-ºhÝG- ±ôGÅ-ºhÝ-hï¼-z¾-»Þ¾-HÛ-xôGÅ-mÅ-ºƒï¾-»ôh-µôPÅ-DG-uÛ-Ez-hP-Zïm-ÆâP-hqôm-¼ÛGÅ- GÅP-zºÛ-¾Å-‚ïh- h¤G-¤Û-ºfÞÅ-¤Û-zTÅ-hP-M-G¼-HÛ-xôGÅ-mÅ-¤±¤Å-DÞ¾-HÛ-uÛ-Ez- j˼-„ËP-GÙ- WÛ- ¾¾- Åô-bØ- G®ôÅ-qºÛ-ÆâP-BôzÅ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-TÛG-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎