z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hz¼-¯-FÛ¤Å-¸Ûm-ƒÛÅ-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-ºhÝG


2006-12-31
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-ü ¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hz¼-IôÅ-¤ô¾-HÛÅ-»Þ¾-mP-GmÅ-Ç+zÅ-¯-FÛ¤Å-¸Ûm-ƒÛÅ-ÁÛG-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-»ôh-ºhÝG-q-hP-ü hïºÛ-mP-Gž-¿e¼-mü M¾-qôºÛ-Ç+Ý-hzP-V-±P-xÛ-¾ô- 2007 ¾ô-hˆÛ¾-®¤-z¼-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ-zŸïÅ-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-P¾-¯ô¾-„Àôm-Vïm-¼-¤ïÁü ¾ï-D;-¤VôG-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü ¾ô-ºhÛºÛ-¾ô-hˆÛ¾-z¼-h-¿eºÛ-z¼-zL¾-HÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-º²Ûm-BôP-GmP-GÛ-»ôh-q¼-zdïm-hïºÛ-¼ÛP-M¾-qôºÛ-Ç+Ý-hzP-¤ïh-TïÅ-ˆP-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü ±ôGÅ-q-ºGº-ÁÅ-¾Å-Iâz-qºÛ-¤mº-ºƒï¾-GŸÝP-GÛ-mP-ü ¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-Mã¼-M¾-qôºÛ-Ç+Ý-hzP-GÛ-Gmh-hôm-fôG-¤Û-¤fÞm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-mÅ- ºGôG-Aïm-ºyh-»ôh-ˆP-h-V-xôGÅ-GZÛÅ-;ºÛ-PôÅ-mÅ-¯-FÛ¤Å-¸Ûm-ƒÛÅ-mP-ü M¾-qôºÛ-Ç+Ý-hzP-GmÅ-Ç+zÅ-¼ÛP-¤ïh-q-z¸ôÅ-q-hïÅ-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-ˆP-GŸÝP-GÛ-¾Å-hôm-fôG-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།