z¾-»Þ¾-z¼-zL¾-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-D-Å-¯-FÛ¤Å-ˆÛ-hôm-±m-¾-zNå¼-zTôÅ-zbP-ºhÝG


2007.06.14

{}ü üºhÛ-¾ôºÛ-¾ô-¤WâG-bà-z¾-»Þ¾-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- G¾-ÆÛh-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qôº¤- M¾-qô¼-Mz-zBô¼-ŸÝ-¤Dm-±ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-GŸÛ-DG-¾-z¼-Vh-GbôP-fzÅ-‚Å-q-»Ûm-m- h¿eºÛ-z¼-zL¾-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-GÅÞ¤-V-GZÛÅ-ˆÛÅ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-mÅ-z¾-»Þ¾-¾-M¾-qô-¤Û-hGôÅ-q-z¸ô-MãºÛ-fôz-fP-»ôh-¾ÞGÅ- z¾-»Þ¾-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-VôGÅ-GTô- ÅÞ-Ç~ºÁï- Tm-l¼- mï¤-¶P- GÛÅ-hï-¼ÛP-GÅÞP-zŸGü z¾-»Þ¾-HÛ-¤-ºôPÅ-Vz-ÆÛh-GmÅ-zz-hP- »Þ¾-¾-M¾-qô-¤Þ-¤fÞh-hGôÅ-hP-¤Û-hGôÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-G¾-VïºÛ-fG-Vôh-GmP-Vïh- ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-zTß-GTÛG-º¤- »P-m-xÛ-¹-zTßÛÅ-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- z¾-»Þ¾-z¼-zL¾-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-D-Å-¯-FÛ¤Å-ˆÛ-hôm-±m-¾-zNå¼-zTôÅ-zbP-GmP-mÅ- ¤Û-¾ô-zM-yG-mÅ-»ôh-zŸÛm-qºÛ-z¾-»Þ¾-M¾-Mãh-¼ÛP-¾ÞGÅ-hï-hGôÅ-hP-¤Û-hGôÅ-ˆÛ-fG-Vôh-hï-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤ÛÅ-GmP-MãºÛ-fG-Vôh-GmP-zŸGü z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô- H-mïm-l¼- ¤VôG-GÛÅ-xÛ-¾ô-2005¾ô¼-¤Û-¤P-GÛ-GŸÝP-¤DÞ-zÇkÝ-GmP-Çeï-M¾-qôÅ-ÆÛh-hzP-ÇKï¼-º²Ûm-GmP-zºÛ-XïÅ- M¾-qôºÛ-¤±m-ljm-hï-Wï-VßP-hÝ-xÛm-»ôh-q-hP- ÇS-¾ô-¤Û-¤P-GÛÅ-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-XïÅ-z¾-»Þ¾-mP-¤P-G®ôºÛ-GŸÝP-ÇÀ¼-GÅô-‚ãP-XïÅ- Vz-ÆÛh-ˆÛ-±ôGÅ-q-Çoï-¤P-»ôh-qºÛ-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-M¾-qôºÛ-Ç+Ý-hzP-V-±P-È-¾¤-¤ïh-q-z¸ôÅ-»ôh-q-¼ïhü hV-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô-¤VôG-M¾-DP-mP-z¸P-z®ôm-¿e-zÞ¼-zŸÝGÅ-»ôh-ˆP- Vz-ÆÛh-q-DG-TÛG-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-¤ºô-z¿e-z-º²Ûm-¤Dm-±ôÅ-M¾-qô-hP-M¾-qô¼-Mz-zBô¼-ŸÝ-¤Dm-±ôÅ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-¸P-¸ÛP-hP-h;º-½‰ôG-z¸ô-zºÛ-Ÿïh-ÇoP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎