z¾-»Þ¾-‡ï-¼ºï-¤Û-¤P-GÛÅ-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¤Û-¿S-zTß-®¤-©Å-ºhÝG


2008-02-17
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-¤Û-¤P-GÛÅ-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Gż-hÝ-Çtï¾-mP-ZÝP-¤f¼-»Þ¾-¤Û-¿S-zTß-®¤-©Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGüü z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-¤-È-jËï-ÁÛºÛ-VÛG-OÛ¾-h¤PÅ-G®ô-¤fÞm-zBôh-±ôGÅ-qÅ-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Gż-hÝ-Çtï¾-mÅ-ZÛm-¿SºÛ-¼ÛP-±ôP-DP-hP-ÇÀôz-IÐ- GŸÝP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-ÅôGÅ-»ôPÅ-µôGÅ-ÇKô-Mz-hGôÅ-‚ãP-»ôh-q-hP- Å-GmÅ-ÅÞ-ºIÛ¤-ºIâ¾-z;G-ºGôG-‚Å-q¼-zdïm-z¸º-VÅ-hP-Çoݤ-¼ÛGÅ-Vh-qºÛ-h;º-P¾-Vïm-qô-VGÅ-»ôh-ºhÝG M¾-Å-;b-¤m-IâºÛ-¿Ëô-xôGÅ-ÅÞ-;ô-¾ô-¤Û-‡¼-zMh-zTߺÛ-ż- „˼-JËmWï- ŸïÅ-qºÛ-Å-DÞ¾-mP-ZÛm-¿e¼-¤Û-¤P-GÛÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-‚ïh-¤ÞÅ-¤-¸h-Zïm-ÆâP-¤Û-Ço-hP-ºfz-¯ôh-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-Å-GmÅ-Zïm-ÆâP-hqôm-¼ÛGÅ- ¤ô-Èm-;Ý-¤¼- q-¼Û-»¼- HÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG xÛ-¾ô-2006¾ô¼-M¾-qô-GmÅ-h‚ãPÅ-‚Å-q-z¸ÞP-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-¤-È-jËïÁÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-¼P-hzP-hP-fôz-fP-GÛ-ºfz-¯ôh-ºGô-º²âGÅ-mÅ-xÛ-¾ô-2007¾ô¼-»Þ¾-¤Û-200®¤-HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-¤Û-ºzô¼-Å-»-27mÅ-xïh-;-®¤-¿Ëô-xôGÅ-bï-¼ºï-HÛ-Å-DÞ¾-mP-GmÅ-¤ÞÅ-hP-M-G¼-hP-Å-ºƒï¾-»Ûm-qºÛ-V-mÅ-Å-DÞ¾-hï-z¾-»Þ¾-HÛ-zhï-ºWGÅ-hP-ÆâP-Bôz-¾-È-TP-Gmh-ºGG-Vïm-qô-VGÅ-»ôh-¼ïh- ÆÛh-„Àôm-JËÛ¼-W-q¼-Åf- ;ôºÛ-¼ï-¾-¤VôG-GÛÅ-Å-DÞ¾-hïºÛ-¤Û-¤P-GÛ-¼ï-ºhÝm-DG-TÛG-Oæz-»ôh-¾ÞGÅ-Gż-ºGôh-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-fïPÅ-GZÛÅ-ºw¼-ºHPÅ-GmP-zºÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-Vïm-qô-GmP-¼m-q¼-zdïm-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-ºfz-¯ôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-zB¼-hÝ-Çtï¾-»ôh-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།