z¾-»Þ¾-HÛ-¤×-È-lï-ÁÛ-¤Û-¼ÛGÅ-mÅ-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-ˆÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mãü


2008-02-09
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-Å-DÞ¾-hÝ-GmÅ-qºÛ-¤×-È-lï-ÁÛ-¤Û-¼ÛGÅ-mÅ-¿Ëô-xôGÅ-Å-DÞ¾-¾-¼P-BôP-GmÅ-zz-Vï-®¤-vôh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-bï-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-q-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-hGôÅ-ºhÝm-DG-¤-Iâz-z¼-z¾-»Þ¾-M¾-»ôPÅ-mP-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-ˆÛ-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ- ‡ï-¼ºï- ¤P-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ôÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-q-GÅÞ¤-¤Z¤-ºhÝÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-q-¤-¸h- hGôÅ-ºhÝm-DG-¤-Iâz-z¼-Pô-Lô¾-¤WâG-BôP-‚-MãºÛ-fG-GTôh-ˆP-‚ãP-»ôh-q¼-¼ïh- xÛ-¾ô-2006 ¾ô¼-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hz¼-ŸÛ-¤ô¾-‚ãP-Çeï-IôÅ-¤fÞm-ºWôG-fÞz-q-mÅ-z¸ÞP-z¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-Å-DÞ¾-hÝ-iG-uôh-ÁôG-DG-zTß-yG-zL¾-z-¾PÅ-»ôh-TÛP- z¾-»Þ¾-HÛ-¤Û-ºzô¼-Å-»- 27 »ôh-q-mÅ-xïh-®¤-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-hÝ-GmÅ-Çkôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- z¾-»Þ¾-HÛ-z¸º-ºƒâºÛ-ºhïzÅ-¾Å-wôm-Vï-z-¿Ëô-xôGÅ-Å-DÞ¾-hÝ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-4 qºÛ-±ïÅ-10 ZÛm-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-ˆP-hïºÛ-GôP-hÝ-¿Ëô-xôGÅ-Å-DÞ¾-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fÞz-q-‚-G¾-Vï-¾ÞGÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-GÅÞPÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-¤±¤Å-¯-FÛ¤Å-Gż-z¸ô-‚-Mã-hP- z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¯-¤ïh-z¸ô-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ºôm-ˆP-z¾-»Þ¾-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ºôG-¿Ëô-xôGÅ-Å-DÞ¾-¾-¼P-BôP-GmÅ-zz-Vï-®¤-vôh-hGôÅ-q-¤-¸h- ¼P-fG-¼P-GTôh-ˆÛ-fôz-fP-¯-FÛ¤Å-Gż-qºÛ-z;ôh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-HÛ-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།