z¾-»Þ¾-HÛ-h¤G-uÛ-¸Þ¼-q-ÍÛm-»Þ¾-mP-xôGÅ-zBôh-GmP-Mã¼-z;G-ºGôG-‚Å-ºhÝG


2007.05.13

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-h¤G-uÛ-¸Þ¼-q- qﺼ-WâP-f-q- hP-Ç+Ý-¹-GZÛÅ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-D×-bؼ-zMãh-ÍÛm-»Þ¾-hÝ-zBôh-¯ÛÅ-GmP-ºhÝG-ˆP-GŸÝP-GÛ-ŸÛz-ºWâG-¤Û-ÇoºÛ-¾¤-Çeôm-ºôG-DôP-GZÛÅ- bÛ¼Û-„Ëà-¶m-M¾-uÛºÛ-Gm¤-fP-hÝ-z;G-»ôh-ºhÝG- h¤G-uÛ-¸Þ¼-qÅ-ÇS-¾ô-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-Hïm-¾P-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-wôG-»ôh-q¼-zdïm-ŸÛz-ºWâG-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-hô-zhG-xÛ-M¾-¾-ºIô-¤Û-VôG-qºÛ-z;ôh-Ez-zbP-»ôh-ºhÝG- hï-¾ô-h¤PÅ-G®ôºÛ-Hïm-¾P-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-hP- ¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ˆÛ-mG-ZïÅ-ºôG-GŸÝP-GÛÅ-hqôm-¼ÛGÅ-¤P-qô¼-ŸÛz-ºWâG-GÛ-¾Å-hôm-ºIô-zŸÛm-q¼-zdïm-GŸÝP-½‰ÛP-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤P-qô-¼P-»Þ¾-zŸG-mÅ-zbP-GÛ-¤ïh-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎