z¾-»Þ¾-HÛ-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-Gż-º²âGÅ-‚ïh-MãºÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-zŸÛm-ºhÝG


2007-03-18
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-GŸÝP-hP- ¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-OÛGÅ-º²âGÅ-ˆÛ-ºhÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-n¤-qºÛ-hz¼-z¾-»Þ¾-HÛ-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-Gż-º²âGÅ-‚-Mã-hP-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-hï-»ÛÅ-xÛÅ-ÅÞ- h-¾ôºÛ-xÛ-¹- 6 qºÛ-mP-¯-FÛ¤Å-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-GmP-¤Dm-HÛ-h¤ÛGÅ-zž-IôÅ-±ôGÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚-MãºÛ-fh-¾- Dï-Å-IôÅ-¤ô¾-GmP-»G-hzÞ-z®ßGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-zhÝm-¾Å-Iâz-qºÛ-¤mº-£ï¾-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- GÛ¼ÛW×- q-¼-Ň- ;ô-»ï-¼ï-¾- ¤VôG-GÛ-¤IÛm-±z-q- ͼ-Wâm-m¼-ÅÛP×- GÛÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¾-GÅÞPÅ-Gž-¿e¼-m- z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-zhÝm-hP-¤ºôºÛ-OÛGÅ-º²âGÅ-ˆÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-Gż-º²âGÅ-‚-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-‚-GŸG-fh-¾-ŸÛz-yºÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-zŸÛm-q-»Ûm-q-hP- h¤ÛGÅ-ÅÞ-z;¼-mÅ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-zhÝm-hP-¤ºôºÛ-OÛGÅ-º²âGÅ-fÞm-¤ôP-GÛ-fôG-mÅ-Iâz-‚ºÛ-ºV¼-GŸÛ-DG-hP- ÇÀh-xÛm-¤ºôºÛ-OÛGÅ-º²âGÅ-ˆÛÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚-Gbm-ºDï¾-zºÛ-¤mº-£ï¾-ÆÛh-GŸÝP-hïºÛ-mP-xôGÅ-±P-¤Å-fÞm-¤ôP-GÛ-fôG-mÅ-ºGm-ºDÞ¼-¾ïm-Mã-hP- z¯Û-ÆâP-hP-¾ïm-ŸÝ-MãºÛ-OÛGÅ-GŸÛ-DG-Gbm-ºzïzÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- ºV¼-GŸÛ-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m- z¾-»Þ¾-HÛ-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-h-¾ôºÛ-xÛ-¹- 6 qºÛ-mP-¤-ºôPÅ-qºÛ-¯-FÛ¤Å-Gbm-ºzïzÅ-GmP-¤Dm-HÛ-h¤ÛGÅ-zž-IôÅ-±ôGÅ-ÁÛG-ºôÅ-ºhï¤Å-‚-Mã-»Ûm-q-hP- ¯-FÛ¤Å-Gż-q-hïºÛ-zMãh-h-z¼-Mãm-º²Ûm-‚Å-qºÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-¤fÞm-M¾-qôºÛ-ÆÛh-hzP-¾¤-¾ÞGÅ-hï-zŸÛm-¤Þ-¤fÞh-Mãm-ºEôPÅ-GmP-hP-GmP-¤Ûm-fG-GTôh-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།