z¾-»Þ¾-HÛ-GŸÝP-ŸzÅ-hP-h¤G-ŸzÅ-¾-uÛ-ljô¤Å-ˆÛ-Gô-Ç+zÅ-vôh-Mã-»Ûm-ºhÝG


2008-02-10
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-GŸÝP-ŸzÅ-ºhï¤Å-zÇ+ô-hP-h¤G-ŸzÅ-ºhÝ-Ç+ôP-GmP-Ç+zÅ-uÛ-ljô¤Å-ˆÛ-Gô-Ç+zÅ-vôh-MãºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾G-zÇe¼-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïh- ¿ËG-q¼-hÝ-Zï-¾¤-¤×-lï-ÅÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-±ôGÅ-q-GÅÞ¤-¤Z¤-ºhÝÅ-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-z-¤-¸h- h¤G-ŸzÅ-Gż-ºWâG-mP-¤×-lï-ÅÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-m-GŸôm-¤Û-ºzô¼-hP-¤±ßPÅ-q-hGôÅ-q-ÅôGÅ-hGôÅ-ºhÝm-DG-TÛG-zbôm-qºÛ-mP-ºDôh-»ôh-q-¿e¼- GŸÝP-ŸzÅ-hP-h¤G-ŸzÅ-ÅôGÅ-Gż-ºWâG-GÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-‚-¼Û¤-mP- ZÝP-¤f¼-zM-V-45 ¤×-lï-ÅÛ- hP-h¤PÅ-¼ÛGÅ- Ghôh-¤ºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-DG-¾-¸Þ¼-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-D¼- ¿ËG-ºyôÅ-zM-V-55 mP-GôP-ŸÝÅ-¤Û-¼ÛGÅ-DG-GÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ŸÝGÅ-VôG-GÛ-»ôh-q-¼ïh- hÝÅ-¤±ßPÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-Å-BïÅ-lô-BïÅ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-q-ÅPÅ-Á¼-q-¾GÅ-ˆÛÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-ż-GÅÞPÅ-q¼-GŸÛGÅ-m- z¾-»Þ¾-mP-BïÅ-qºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ºi-¤Ûm-DG-GÛ-hGôÅ-ºhÝm-DG-ºIâz-fzÅ-ÅÞ-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Vï-DG-zhÝm-HÛ-GTÛG-ºHã¼-HÛ-ÆÛh-‚ãÅ-z¸ÞP-G¾-Vï-z-hP- Zï-¾¤-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Vï-DG-zhÝm-HÛ-Å-BïÅ-lô-BïÅ-ˆÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-¾-hGôPÅ-±ß¾-¤Û-ºi-z-¤P-qô-GÅÞPÅ-q¼-zdïm- GmÅ-ÇePÅ-Wï-Ÿm-hÝ-Hã¼-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-MãºÛ-¾Å-¼Û¤-hï¼- Ghôh-¤-hP- Å-BïÅ-lô-BïÅ-ˆÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-Mz-Bô¼-ŸÝ-»Û-»ôh-ˆP- ºôÅ-ºfôz-V-±h-¿e¼-HÛ-ºfÞÅ-IPÅ-GbôP-MãºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-¾ÞGÅ-z¾-GŸÝP-GÛÅ-¾G-zÇe¼-GmP-G¾-Vï-¾ÞGÅ-q-ÅPÅ-Á¼-q-¾GÅ-ˆÛÅ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།