z¾-»Þ¾-HÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-hP-iG-uôh-q-±ôÅ-GŸÝP-hP-IôÅ-¤ô¾-‚ïh-hGôÅü


2007-07-15
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-hP- iG-ºfz-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-mP-ŸÝGÅ-qºÛ-OÛG-º²âGÅ-VßP-VßP-DG-GÛÅ- h-mÅ-z¯ÛÅ-qºÛ-ZÛ-¤- 15ºÛ-mP-±ßh-¾- DÞPÅ-Åô-ÅôºÛ-ºhôh-hôm-WÛ-»Ûm-fh- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤Z¤-hÝ-IôÅ-¤ô¾-‚-xÛ¼-IôÅ-¤ô¾-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-hGôÅ- GP-¾GÅ-Ÿï-m- h-¾ôºÛ-xÛ-¹- 11 ˆÛ-±ïÅ- 22 ZÛm- z¾-»Þ¾-HÛ-¯-FÛ¤Å-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-GmP-¤Dm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚-MãºÛ-hÝÅ-±ôh-fG-Zï-¼Þ-Zï-¼Þ-ÇÀïzÅ-ˆÛ-»ôh-¼ïh-TïÅ- z¾-»Þ¾-HÛ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ;Û¼ÛÁ-m- ÅÛ-fºÞ-¾Å-G¸º-Çtïm-qºÛ-xÛ-iô-Gż-ºGôh-q-±ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-¯-FÛ¤Å-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚-MãºÛ-ÇÀh-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¿Ëm-DP-GÛÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-OÛG-GŸÛ-Gbm-ºzïzÅ-¤-GmP-GôP-¾- z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-hÝÅ-fôG-¾- Åô-ÅôºÛ-ºhôh-hôm-WÛ-»Ûm-fh- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤Z¤-hÝ-IôÅ-¤ô¾-‚-xÛ¼-IôÅ-¤ô¾-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-¤-‚Å-m- DôP-±ôºÛ-ºhôh-hôm-DG-Iâz-xÛ¼- h-¿eºÛ-OÛG-GŸÛ-DG-¾-ºHã¼-z-GbôP-»G-ÁÛm-bà-mÅ- h;º-¾Å-DG-qô-VGÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-GÛÅ-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ- Åô-Åô¼-ÇS¼-¾Å-¿ËG-qºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-fôz-fP-¯ôh-JÀïP-‚ïh-xÛ¼-ºIâ¾-¾¤-hP- ºIÛ¤-ºIâ¾-z;G-q-hP- Pô-Lô¾-‚Å-q-ÅôGÅ- ŸÛ-iG-GP-¼ÞP-GÛ-¾¤-mÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-z¯¤Å-bï- h-¾ô-ZÝP-¤f¼-¤Û-IPÅ- 60 ®¤-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-z-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།