z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-z¼-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤fÞm-fôG-¤±m-dGÅ-z;ôh-qü


2006-11-29
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-z¼-z¾-»Þ¾-HÛ-z¼-zL¾-¯-FÛ¤Å-Gbm-ºzïzÅ-GmP-MãºÛ-¾Å-hôm-¤WâG-zÇkô¤-GmP-»G-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GŸÝP-ºƒï¾-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GZÛÅ-z¼-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-G¸ÛGÅ-dôG-ºôG-zŸG-qºÛ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤fÞm-fôG-zhÝm-yG-ºhÛºÛ-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-¤±m-dGÅ-z;ôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- h-V-GôP-ŸÝÅ-ÁôG-DG-GZÛÅ-hz¼-z¾-»Þ¾-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-¯-FÛ¤Å-Gbm-ºzïzÅ-GmP-MãºÛ-hPôÅ-ÅÞ-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-IôÅ-¤ô¾-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-hP- z¾-»Þ¾-HÛ-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-„Àôm-Vïm-Ç+Ý-ŸzÅ- q×¼-lÛz- G-»-¶-¾Û- »ÛÅ-hï-¼ÛP-Gż-ºGôh-q¼-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-z¼-zL¾-¯-FÛ¤Å-hï-z¾-»Þ¾-z¼-zL¾-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-@Ýz-ÇeïGÅ-330»ôh-qºÛ-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-73¤Z¤-zŸÝGÅ-¤-GmP-GôP-¾-Gbm-ºzïzÅ-GmP-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།