zôh-¤Û-±ï-¼ÛP-hôm-Iâz-¾GÅ-z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-qÅ-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü


2008-02-26
Share

{}ü üzôh-mÅ-z¾-»Þ¾-hÝ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-±ï-¼ÛP-hôm-Iâz-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-z¾-»Þ¾-Çoï-¾ïm-DP-mÅ-z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-qÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-XïÅ-M-mG-GŸÝP-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-q¼-zdïm-hï-¼ÛP-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛÅ-±ï-¼ÛP-hôm-Iâz-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-q-hï-»ÛÅ-DôP-¾-ZïÅ-lÝP-GbôP-Mã-hP-¿ËG-q¼-hÝ-Hôh-hôm-fôG-zôh-hP-M-mG-mP-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-¿km-qºÛ-fG-GTôh-»ôP-Mã-¤Ûm-qºÛ-„Àô-º±z-»ôh-qºÛ-Gž-zOGÅ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü ¾ô-m-ZÛ-ÁÝ-¯-zhÝm-»Ûm-qºÛ-±ï-¼ÛP-hôm-Iâz-¾GÅ-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-4 ZÛm-z¾-»Þ¾-Çoï-¾ïm-DP-hÝ-º‚ô¼-»ôh-q-hP-xÛ-±ïÅ-23 ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-hGôP-iô-±ßôh-10q-®¤-¾-z¾-qôºÛ-iG-VÅ-Zïm-dôG-q-50 ¿ËG-GÛÅ-Çoï-¾ïm-DP-¤fº-Ç+ô¼-bï-±ï-¼ÛP-hôm-Iâz-¾GÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-Gž-zOGÅ-mPü z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-qÅ-±ï-¼ÛP-hôm-Iâz-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-hPü M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-DôP-zôh-mP-Çkôh-qºÛ-Ç+zÅ-M-¤Û-¼ÛGÅ-ÁÛG-¾-IÛ-Mz-bï-GÅôh-MãºÛ-‚Å-ZïÅ-z¯¤Å-»ôh-¾ÞGÅ-Bôm-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-Çoï-¾ïm-DP-GÛ-ºGô-FÛh-mÅ-GÅÞP-mü h-¿e-z¼-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-º²Ûm-BôP-ºôG-GmÅ-qºÛ-z¾-»Þ¾-Çoï-¾ïm-DP-hÝ-Zïm-dôG-q-»ôP-Çeï-zôh-¤Û-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-z-fïPÅ-hP-qô-»Ûm-q-hP-Ç+zÅ-hï¼-Zïm-dôG-qºÛ-PôÅ-mÅ-±ï-¼ÛP-hôm-Iâz-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-mG-ZïÅ-hP-Mã-¤±m-ÅôGÅ-GP-»P-ºIï¾-zXôh-‚Å-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།