z¾-»Þ¾-mP-M¾-uÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-hzÞ-±ßGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG


2005-08-29
Share

{}ü ühï-¼ÛP-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;f-¤m-iâ-mP-¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ- M-G¼-hP- ºƒâG- „ËP-¾-lïÁ- ÁÛ¼Û-¾P-;- ¤ô¾-^Û¶ÅÛ- q;ÛÅÛ-bm-hP- z¾-»Þ¾-zTÅ-ˆÛ-iÛ¾-zOGÅ-„Àôm-Vïm-n¤-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-hzÞ-±ßGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG- hï-mÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô-H-mïm-jË-¼º-¤VôG-GÛÅ-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-2 qºÛ-mP- »Þ¾-HÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-xÛ¼-zÇkÝ-zbP-Çeï- GŸÝP-º²Ûm-hzP-V-DôP-¼P-ZÛh-mÅ-z¸ÞP-zºÛ-XïÅ- z¾-»Þ¾-mP-M¾-uÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-±ßGÅ-q-h-¼ïÅ-fïPÅ-hP-qô-»Ûm-q-hP- hï-»P-hï-¼ÛP-GÛ-¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-IâºÛ-iÛ¾-zOGÅ-„Àôm-Vïm-n¤-qºÛ-IôÅ-¤ô¾-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKô-hï-»P- z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô-¤VôG-mÅ-hzÞ-º‚ïh-GmP-»ôh-q-¼ïh- iÛ¾-zOGÅ-„Àôm-Vïm-n¤-qºÛ-fïPÅ-ºhÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï- ºƒï¾-»ôh-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-z¼-Gż-ºHã¼-HÛ-¾Å-hôm-Iâz-xôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼- Gô-zÇkݼ-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-z-¾Å- mP-hôm-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-Gž-HÛ-¤ïh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།