z¾-»Þ¾-M¾-źÛ-mP-z¸º-zTº-hP-Çoݤ-ÅôGÅ-Çkïz-GÅôG-‚ïh-¤Û-VôG-qºÛ-z;º-zbP-»ôh-qü


2004-12-25
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-M¾-ż-ºIô-¾¤-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-z;º-ºGôG-‚Å-mÅ-ZÛm-GÅÞ¤-ºIô-ºÛ-»ôh-ÇezÅ- Zô-±ôP-¼Ûm-GôP-¾-ÇePÅ-º²Ûm-»ôP-Vïh-z¾-GŸÝP-mÅ-M¾-źÛ-mP-z¸º-zTº-hP-Çoݤ-ÅôGÅ-z;¼-ºWâG-MG-qº¤-Çkïz-GÅôG-‚ïh-¤Û-VôG-qºÛ-z;º-¯-Ez-zOGÅ-ÁÛG-GŸÝP-º²Ûm-½ÀâP-ºyÛm-fôG-GmP-ºhÝG- z¾-GŸÝP-GÛ-º²Ûm-z¸ÞP-hô-h¤-ºôG-¤ºôºÛ-XïÅ-ºƒPÅ-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-¾Å-ºGݾ-z-DG-TÛG-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-ºHã¼-»ôh-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-‚ïh-q-¤-¸h- Pô-Lô¾-¤±ôm-Vïh-hÝ-z¾-»Þ¾-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-M¾-źÛ-xôGÅ-ÅÞ-‚P-hP-mÝz-zMãh-ˆÛ-ºIô-¾¤-DG-hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-z¼-z;G-ºGôG-‚ïh-zŸÛm-q-¿e¼-ºIâ¾-zŸÝh-w¾-Vï-z-z;G-ºGôG-fÞz-»ôh-TÛP- M¾-Å-mÅ-Á¼-xôGÅ-ºIâ¾-zŸÝh-¾¤-Vïm-¾-z;G-ºGôG-ÁÝGÅ-Vï-z-‚ïh-fÞz-ˆÛ-¤ïh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-¤ºôºÛ-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-z;G-ºGôG-GÛ-¾Å-ºGݾ-hï¼-GhôP-¾ïm-GmP-Vïh-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q-hzÞ-zŸÝGÅ-ˆÛ-z¿e-dôGÅ-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-z®ßGÅ-»ôh-TÛP- ±ôGÅ-¤Û-GŸm-mÛ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm-hP-hq¾-º‚ô¼-„Àôm-Vïm-zTÅ-»Ûm-q-¼ïh- EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-M-G¼-mÅ-z¾-»Þ¾-M¾-źÛ-mP-hPôÅ-¸ôG-ºô¼-ºiïm-Çoݤ-ºDô¼-DG-¾-z¾-GŸÝP-mÅ-h¤ÛGÅ-zž-ºGm-ÆâP-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-z¾-GŸÝP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q- „Ë-¼‡-¤ô-Èm- Í-jËÛ-;-¼Û- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- M¾-Å-mÅ-M-G¼-xôGÅ-ÅÞ-uÛ-uôh-Çoݤ-ºDô¼-DG-TÛG-hP- lô-Çoݤ-ºô¼-ºiïm-HÛ-Çoݤ-zMh-®¤-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-xôGÅ-fôm-‚Å-»ôh-q-hP-»P-M-G¼-hP-z¾-qôºÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-hôh-ºiïm-Çoݤ-ºDô¼-ÅÞ¤-M-®¤-Á¼-Bôh-‚ïh-¤-mÝÅ-q¼-ºGG-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།