z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qôÅ-»Þ¾-mP-zdm-¿ËÛPÅ-ÇÀ¼-GÅô-»ôP-zºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-GmP-ºhÝG


2008-02-19
Share

{}ü üVz-ÆÛh-ºwô-zNå¼-HÛ-hôm-Aïm-ºôG-¸Þ¼-ºzÞh-zbP-qºÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô- H-mm-jË-¼-¤VôG-GÛÅ- z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-mP- ¤-jËï-ÁÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-hïP-Ç+zÅ-iG-¸ÛP-¿km-qºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-q-hï-hG-¤±¤Å-ºWôG-GÛÅ- »Þ¾-HÛ-mP-zdm-¿ËÛPÅ-ÇÀ¼-GÅô-»ôP-zºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-GmP-ºhÝG ºV¼-GŸÛ-¿e¼-m- z¾-»Þ¾-mP-¹-z-GZÛÅ-ˆÛ-mP-±ßh-z¾-»Þ¾-¯-FÛ¤Å-Gż-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºhï¤Å-MãºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-GZï¼-Mã-»Ûm-ŸÛP- Ç+zÅ-hï¼-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Mãh-¼ÛP-¾ÞGÅ-»ôPÅ-ÅÞ-¤ïh-q-z¸ô-ÆÛh-q-»Ûm-q-¼ïh- ºôm-ˆP-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-GmP-qºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-HÛ-Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP- z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô- H-mm-jË-¼Å- P-±ô-z¾-»Þ¾-HÛ-¤Û-h¤PÅ-±ô¼-¤P-G®ôºÛ-ºwï¾-¼Û¤-ºhÛºÛ-mP-iP-zhïm-hP-V-ljô¤Å-ˆÛ-¼P-zŸÛm-¿km-qºÛ-fôG-mÅ-Dï-wm-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-MãºÛ-Dô¼-»ÞG-TÛG-º‚ãP-Mã¼-¼ï-Ǩôm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- xÛ-¹-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ- 19 ºhÛ-zŸÛm- z¾-»Þ¾-HÛ-¤P-G®ôºÛ-ZÛm-¤ô¼-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-zŸÛm-»ôh-TÛP- hï-»P-¾ô-Pô-zM-yG-GTÛG-®¤-¼ÛP- z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-w-Áݾ-zÞ-º²Ûm-HÛ-fôG-mÅ-ÇÀïzÅ-qºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¤WâG-zOÛ¾-Çeï- xÛ-¾ô- 1951 ¾ô¼- ÇÀ¼-»P-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hzP-ÁÙ-M¾-Mãh-¾-¯ÛÅ-vôh-‚ãP-zºÛ-hÝÅ-±ïÅ-ŸÛG-»Ûm-q-hP- ºôm-ˆP-h-V-¾ô-Pô- 239ºÛ-M¾-¼zÅ-»ôh-qºÛ-ÁÙ-M¾-Mãh-hï-»ôPÅ-ÅÞ-¤ïh-q-VGÅ-qºÛ-Zïm-DºÛ-¤±¤Å-ÅÞ-ÇÀïzÅ-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-mP-¯-FÛ¤Å-Gż-z¸ôºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºV¼-ºIô-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼- z¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ- ‡ï-¼ºï- Å-DÞ¾-HÛ-»Þ¾-¤Û-±ôÅ- DôP-±ô¼-z¾-»Þ¾-HÛ-Vz-ÆÛh-ºwï¾-¼Û¤-mP-fï-GbôGÅ-¯-z-mÅ-vh-ˆÛ-¤ïh-q¼-¤-¸h- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hz¼-ŸÛ-¤fÞm-HÛ-IôÅ-¤fÞm-zŸG-qºÛ-Ç+zÅ- ¿Ëô-xôGÅ-¤-jËï-ÁÛºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ô¼-Gô-zÇkݼ-®¤-»P-‚Å-¤ïh-qºÛ-Bôm-z®ßGÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ºhÅ-qºÛ-ZÛm-IPÅ-zhÝm-¼ÛP- ¤-jËï-ÁÛºÛ-¤P-G®ô-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-qÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-zÇeàh-¤¼-Çtï¾-Çeï- ¤ô-‡ºÛ-ºIô-¾¤-»ôPÅ-ÅÞ-z;G-q¼-zdïm- z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-źÛ-xôGÅ-ÅÞ-lô-Çoݤ-hP-¸-zTº-ÅôGÅ-mP-ºiïm-HÛ-hPôÅ-¸ôG-GP-»P-¤-º‚ô¼-zºÛ-h;º-P¾-Vïm-qô-z¸ô-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།