z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºôÅ-zÇkÝ-hï-hÝÅ-fôG-xÛ-¹-6qºÛ-mP-GmP-Mãü


2007-03-19
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ;ô-»ï-¼ï-¾º- ¤VôG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh-hz¼-HÛ-ŸÛ-ºIÛG-GÛ-mP-hôm- FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºôÅ-ºhï¤Å-ˆÛ-¾Å-ºV¼-hï- hÝÅ-fôG-ºV¼-¹ºÛ-xÛ-¹-6qºÛ-mP-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-ÆÛh-„Àôm-;ô-»ï-¼ï-¾º-¤VôG-GÛÅ-GŸÝP-mÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºV¼-hï-hÝÅ-fôG-Gô-OÛG-ŸÝ-Mã-»Ûm-ŸïÅ-hP- ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-hÝÅ-fôG-Gô-OÛG-¤-fÞz-q-»Ûm-m- ¾ôG-uôh-q-±ô¼-B¼-hÝ-hzP-V-ÆâP-fzÅ-¾-ºzh-z¯ôm-‚-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-ÁÛG-vôh-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG ÆÛh-„Àôm-;ô-»ï-¼ï-¾º-mÅ-¾ôG-uôh-q-ŸïÅ-GÅÞPÅ-q-hï-mÛ- G®ô-zô-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô-hP-M¾-qôºÛ-xôGÅ-GbôGÅ-q-±ô¼-zXôh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm- zôW-¼ºWï-q×ô;-¼ï¾- »ÛÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP-¾-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-ºGô-º²âGÅ-ˆÛ-Vïh-GŸÝP-mÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-±ïÅ-IPÅ-GP-¤HôGÅ-Gž-zOGÅ-GmP-hGôÅ-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ¤ºô-Hïm-¾ôG-GÛ-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh-ˆÛÅ-ˆP- FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºôÅ-ºhï¤Å-ˆÛ-¾Å-ºV¼-hï-hÝÅ-fôG-xG-zÇe¼-hGôÅ-q-hP-hï-¿e¼-¤-‚ãP-±ï- ½‰ôG-JÀïP-Vïm-qô-»ôP-ÆÛh-Ç+ô¼-zXôh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།