z¾-»Þ¾-mP-fh-ºwÞ¼-Gm¤-Iâ-lz-Bôm-‚ãP-mÅ-¤Û-IPÅ-24Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-qü


2006-09-29
Share

{}ü üG¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤ºÛ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-z¾-»Þ¾-mP-M¾-Dz-xÛ-mP-¤P-qô-ŸÛG-GÛ-ÆôG-VG-hP-ºDô¼-»ÞG-ÆâP-BôzÅ-¾Å-hôm-¤Û-Ço-ZÛ-ÁÝ-¯-zŸÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-bz-¾ï-µôPÅ-DÞ¾-hÝ-ºDô¼-»ÞG-¾Å-hôm-¯ÛÅ-vôh-¯ÛÅ-¾ïm-Vïh-fh-ºwÞ¼-Gm¤-IâºÛ-fôG-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-Gm¤-GÁÛÅ-¤Û-¾ïGÅ-qºÛ-Aïm-HÛÅ-fh-ºwÞ¼-Gm¤-Iâ-¼Û-Mãh-hÝ-lz-Bôm-‚ãP-mÅ-¤Û-IPÅ-ZÛ-ÁÝ-¯-zŸÛ-»ôPÅ-µôGÅ-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-hï-mÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-mGÅ-±¾-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-fôG-HôP-GÝm-±zÅ-Vï-wôG-»ôh-q-¼ïh-ü z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W- q×¼-źl- ;ô-»ï-¼ï-¾º- ¤VôG-mÅ-h-¼ïÅ-ˆÛ-fh-ºwÞ¼-Gm¤-Iâ-lz-Bôm-HÛ-Aïm-Pm-‚ãP-z-hï-mÛ-z¾-»Þ¾-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-Åï¤Å-ÇkÝG-GÛ-‚-z-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-D¼-ü z¾-»Þ¾-HÛ-ºDô¼-»ÞG-ÆâP-BôzÅ-¾Å-hôm-fôG-HôP-GÝm-±zÅ-Vï-wôG-»ôh-TÛP-ü h-¼ïÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-hïºÛ-mP-ºDô¼-»ÞG-ÆâP-BôzÅ-¾Å-hôm-fôG-Z¤Å-¥ôP-¿km-qºÛ-¤Û-Ço-¤P-qô-ŸÛG-¤ïh-q¼-Hã¼-»ôh-q-hP-ü z¾-»Þ¾-mP-h-¿e-»ôh-zŸÛm-q-¿e¼-HÛ-Dô¼-»ÞG-ÆâP-BôzÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-ÇÀ¼-GÅô-»ôP-Mã¼-hÝÅ-»Þm-¤P-qô-¤Þ-¤fÞh-ºzh-z¯ôm-‚ïh-hGôÅ-»Å-ŸÛG-VGÅ-»ôh-q-GÅÞP-zŸG GôP-ŸÝÅ-fh-ºwÞ¼-Gm¤-Iâ-hï-zŸÛm-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-mÅ-º±ô¾-ŸÛz-‚Å-q-zMãh-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-M¾-Å-;-f-¤m-iâ-mÅ-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-400®¤-hÝ-»ôh-qºÛ-¼Û-Mãh-hÝ-lz-Bôm-‚ãP-»ôh-q-¯¾-½‰ïh-‚ãP-»ôh-q-hP-ü GŸÝP-xôGÅ-mÅ-Gm¤-Iâ-lz-Bôm-HÛ-hôm-Aïm-Gž-qô-ÁïÅ-dôGÅ-»ôP-MãºÛ-zdG-hrh-‚ïh-zŸÛm-»Ûm-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།