Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-Dº¼-‡¼-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-ºGô-ºFÛh-hz¼-¤W¾-ºyh-GmP-zü


2007.06.15

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-hï-zŸÛm-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-‚-uôh-Çtï¾-¤Dm-»Ûm-q¼-Í-¼Û-GŸÝP-GÛÅ-h¤ÛGÅ-zž-¸Þ¼-zbôm-GmP-zºÛ-fô-GŸÝP-mP-ºDôh-»ôh-q¼- fô-GŸÝP-hï-mÅ-h-V-OÛG-º²âGÅ-hï-xÛ¼-ºfïm-»ôP-z-ŸïÅ- hï-¼ÛP-¤ºô-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-ºGô-ºFÛh- q×¼-Tm-l- »ÛÅ-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- W×Û-¤Û-Dº¼-‡¼- ¾GÅ-ÅÞ-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-hïP-Ç+zÅ-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- W×Û-¤Û-Dº¼-‡¼- z¾-»Þ¾-mP-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-bï- hï-¼ÛP-DôP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-ºGô-ºFÛh- q×¼-Tm-l- n¤-GZÛÅ-hz¼-hÝÅ-»Þm-Ç+¼-¤- 45 ®¤-¤W¾-ºyh-GmP-zºÛ-Ç+zÅ- ¤ºô-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-h-V-iG-ºfz-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-¤±¤Å-ºWôG-GÛÅ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-GŸm-HÛ-¤Z¤-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-BôP-zŸÛm-q¼-zdïm- OÛG-º²âGÅ-hï-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-iG-uôh-qºÛ-fô-GŸÝP-mÅ-xÛ¼-ºfïm-»ôP-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-qÅ-Mz-Bô¼-GmP-¼ôGÅ-ŸïÅ-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝG-ˆP- Í-¼Û-GŸÝP-GÛÅ- ¤ºô-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-hÝÅ-h-¿eºP-iG-ºfz-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-¤ïh-q-¤-¸h- OÛG-º²âGÅ-hïºÛ-¾G-bà-»ôh-qºÛ-Gô-¤±ôm-»P-M¾-uÛºÛ-dôG-ŸÛz-q¼-V-±P-¯ÛÅ-vôh-‚Å-¤ïh-q¼- iG-uôh-qºÛ-fô-GŸÝP-mP-¤Þ-¤fÞh-ºWôG-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎