¤ºô-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-hï-xÛ¼-ºfïm-‚Å-ºhÝG


2006-12-23
Share

{}ü üZï-V¼-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ- xÛ-M¾-HÛ-GŸÝP-±z-q-DG-GTÛG-zÇ+ô-zŸG-‚Å-q-hï- ¤ºô-Hïm-¾ôG-qÅ-ºIÛG-¤Ûm-zXôh-Çeï- ZÛm-IPÅ-GZÛÅ-¼ÛP-z¾-»Þ¾-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-mP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-MãºÛ-iÛ¾-zOGÅ-‚Å-¼ÞP- ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm- ¤ºô-ÁôG-DG-GÛÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-xÛ¼-ºfïm-‚-MãºÛ-fG-GTôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ÇSôm-ºV¼-¿e¼-G¾-bï-¤ºô-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ- xÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ- 31 hP- xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ- 1 ZÛm- z¾-»Þ¾-M¾-»ôPÅ-ÇKô-zMz-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-hï-Çtï¾-±ï- z¾-»Þ¾-Eôm-»ôPÅ-¾-hq¾-º‚ô¼-hP-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-GôP-GÝm-Vïm-qô-ŸÛG-wôG-Mã-»Ûm-q-Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-q-±ôÅ-±ôh-hqG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-ÁôG-DG-Çoï-¤P-ºhÝÅ-qºÛ-GŸÝP-hP- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hz¼-¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-mP-ŸÛ-ºIÛG-‚ãP-Çeï- ¤ºô-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-zTߺÛ-¼ÛP-Çtï¾-zºÛ-iG-¾Å-¤±¤Å-ºWôG-‚-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-m-»P- Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hïÅ- Zï-V¼-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W- q×¼-źl- ;ôºï-¼ï-¾º- ¤VôG-mÅ- Í-¤Û-¼Û-;-hP- h‚Ûm-»Þ¾- M-G¼- Zï-ÈôP- ¼-ÁÛ-»-hP-M-mG-ÅôGÅ-»Þ¾-Iâ-zTß-GÅÞ¤-®¤-HÛ-mP-GŸÝP-±z-q-zÇ+ô-zŸG-GmP-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-Ç+zÅ- ¤ºô-Hïm-¾ôG-q¼-Gô-zÇkݼ-¤-GmP-q-hïÅ- ŸÛ-ºIÛG-GÛ-Dô¼-»ÞG-Z¤Å-ZïÅ-ÅÞ-zbP-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ- GŸÝP-±z-q-zÇ+ô-zŸG-‚-MãºÛ-fG-GTôh-hï-GmÅ-fzÅ-PP-ºfïm-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-XïÅ- ¤ºô-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-xÛ¼-ºfïm-‚-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hz¼-ŸÛ-ºIÛG-‚ãP-zºÛ-mP-hôm-¿e¼-m- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-z¿e-dôG-ºôG-¤ºô-Hïm-¾ôG-q-±ôÅ-Gô-¤±ôm-xÛ¼-zÇkÝ-‚Å-q-Dô-mºÛ-XïÅ- Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hï-º²Ûm-BôP-hP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-VôG-Mã-ºDôh-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།