z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-M¾-Å-mÅ-Å-¤±¤Å-z¼-HÛ-ºIÛ¤-ºIâ¾-ºIô-¾¤-G®ô-zô-DG-TÛG-ÇKô-xïh-»ôh-q-¼ïhü


2004-12-29
Share

{}ü ühï-»P-z¼-¾¤-M¾-Å-mÅ-Å-¤±¤Å-z¼-HÛ-¤ô-‡ºÛ-ºIô-¾¤-DG-TÛG-¤ºô-Hïm-¾ôG-GÛÅ-z;G-ºGôG-‚Å-bï-Fô¤-¼ºÛ-fôG-¸-zTº-hP-lô-Çoݤ-ÅôGÅ-¼Ûm-GôP-ºw¼-zºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-Çeï-¤Û-h¤PÅ-¾-h;º-P¾-vh-»ôh-q-zdïm- hï-¼ÛP-M¾-Å-;f-¤m-iâ- z¼-hÝ-»ôh-qºÛ-ºIô-¾¤-G®ô-zô-GZÛÅ-qôºÛ-fôG-ºIÛ¤-ºIâ¾-‚ïh-¤Dm-¾-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-‚ïh-Mã-hP-Lô¾-lÝP-GbôP-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-¤±¤Å-ºWôG-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-GŸÝP-GÛ-ÆâP-Bôz-h¤G-hqÞP-GÛÅ-DôP-±ôºÛ-±ôGÅ-¤Û-h¤¼-GÅôh-zbP-»ôh-¾ÞGÅ-ˆÛÅ-M¾-Å-mÅ-M-G¼-Å-¤±¤Å-z¼-ºIÛ¤-ºIâ¾-‚ïh-»Þ¾-ºIô-¾¤-G®ô-zô¼-Hã¼-zºÛ-zôh-ˆÛ-Å-¤±¤Å-z¼-HÛ-ºIô-¾¤-n¤Å-z;G-ºGôG-‚Å-bï-¸-zTº-ºô¼-ºiïm-‚ïh-¤-zTßG-q-hP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-z;G-ºGôG-‚Å-bï-G¸º-ºDô¼-GTÛG-ºIô-GÛ-»ôh-q-hPü h-hÝP-DôP-±ôÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-¾-DôP-±ôºÛ-±ôGÅ-¤Û-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-bï-G¼-ÅôP-¤ïh-q-Hã¼-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-¿ËG-hôm-DôP-±ô-G-q¼-»ôh-¤ïh-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-uÛ-±ôGÅ-fôG-ºIï¾-zXôh-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-Çeôm-HÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།