z¾-qôºÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-ºGô-ºFÛh-z¼-ŸÛ-¤ô¾-ºGô-z®ßGÅ-ºhÝG


2006-09-26
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W-q×¼-źl- ;ô-»ï-¼ï-¾º- hP- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-ºFÛh- q×¼-Tm-l- hz¼-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm- z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;f-¤m-^ݺÛ-mP-ŸÛ-¤ô¾-ºGô-º²âGÅ-GmP-Çeï- ¾Å-hôm-ºhÛºÛ-fôG-mÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hï-z¼-zL¾-HÛ-GŸÝP-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-»ôP-zºÛ-¼ï-z-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ;Û¼ÛÁ-m- q×¼-źl- ÅÛ-‡ô-¾Å- z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-ÁôG-DG-Vï-DG-zhÝm-HÛ-ºGô-ºFÛh-±ô-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-¤W¾-º²ô¤Å-GmP-Çeï- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hP-G¾-VïºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Gmh-hôm-DG-GÛ-fh-ŸÛ-¤fÞm-»ôP-z-‚-Mã¼-fG-GTôh-GmP-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ŸÛP- z¾-»Þ¾-HÛ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm-HÛÅ- P-±ôºÛ-hz¼-z¼-zL¾-HÛ-ÆÛh-GŸÝP-ŸÛG-º²âGÅ-xôGÅ-fh-GZÛÅ-¤ôÅ-ŸÛG-»ôP-fÞz-Mã¼-¼ï-z-Vïm-qô-»ôh-TïÅ-ˆP-GÅÞPÅ-ºhÝG- ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-ÇKï¼-¾PÅ-‚ãP-Çeï- z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô-ÆÛh-hzP-mÅ-hGôPÅ-ŸÝ-GmP-hGôÅ-‚ãP-q-mÅ-z¸ÞP- z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ;»ï-¼ï-¾-hP- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-ºFÛh- q×¼-Tm-lºÛ-hz¼-¤W¾-ºyh-fïPÅ-¤-GTÛG-¾Å-GmP-¤ïh-q-hP- Ç+zÅ-hï¼-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-mÅ- h-¿eºÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ÁôG-DG-Vï-DG-zhÝm-HÛ-¤mº-ºƒï¾-HÛ-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-ŸÛG-»ôh-q-hï-xÛ¼-zÇkÝ-‚Å-bï- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-ˆP-»ôh-qºÛ-z¼-zL¾-GŸÝP-Gż-q-ŸÛG-hGôÅ-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-z¼-zL¾-HÛ-¯-FÛ¤Å-Gbm-ºzïzÅ-‚-xôGÅ-fh-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-fÞz-¤ïh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།