z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qô-¤VôG-¾-ÆÛh-FÛ-mÅ-¤¼-zz-¼ôGÅ-GmP-ŸïÅ-Ç+ݾ-ºhïzÅ-GmP-ºhÝG


2007.06.18

{}ü üh-¾ôºÛ-xÛ-¹- 11 mP-z¾-»Þ¾-HÛ-¯-FÛ¤Å-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-GmP-¤Dm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¤-‚Å-ÇSôm-¾-M¾-qô-H-mïm-l¼-¤VôG-hP- FÛ-ºhôm- M¾-ÆÅ-q׺-¼-Åï-n¤-GZÛÅ-mÅ-ÆÛh-FÛ-mÅ-¤¼-zz-¼ôGÅ-GmP-ŸïÅ-hP- M¾-ÆÅ-n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-¼P-ºGݾ-fôG-mÅ-FÛ-zÁô¾-GmP-z-»Ûm-m- ¤Û-¾ô-240 z¼-hÝ-Mãm-º²Ûm-‚Å-qºÛ-M¾-qôºÛ-¼ÛP-¾ÞGÅ-hï-¤Þ-¤fÞh-GmÅ-Mã¼-ÆâP-Bôz-fÞz-ˆÛ-¼ïh-TïÅ- z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W- q×¼-źl- ;ô»ï-¼ï-¾º- ¤VôG-GÛÅ-Ç+ݾ-ºhïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-;f¤m^ݺÛ-wô-Z-ŸïÅ-qÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¿e¼-m- z¾-»Þ¾-HÛ-¯-FÛ¤Å-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-GmP-¤Dm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¤-‚Å-ÇSôm-¾-G¾-bï- M¾-qô-H-mïm-l¼-¤VôG-hP- FÛ-ºhôm-M¾-ÆÅ-q׺-¼-Åï-n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-ÆÛh-FÛ-mÅ-¤¼-q-zz-GmP-z-»Ûm-m- h-V-hGÝP-¾ô- 5 ¾-Åôm-qºÛ- M¾-qôºÛ-±-zô- M¾-ÆÅ- ÉÛ-l-»ïm-l-¼Å-FÛ¤Å-¤fÞm-M¾-qôºÛ-G¸ÞGÅ-ÅÞ-FÛ-º²Ûm-GmP-VôG-GÛ-¼ïh-TïÅ-ˆP-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ- hïP-Ç+zÅ-z¾-»Þ¾-mP-zBôh-zŸÛm-qºÛ-q;ÛÅÛbm-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-±ôGÅ-qÅ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛ-hGôPÅ-ºV¼-hï¼-¤fº-GTÛG-bà-hGG-q-Mz-Çeï- M¾-qôºÛ-¼ÛP-¾ÞGÅ-¯-¤ïh-z¸ô-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zB¼-¹ôÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- M¾-qô-¤VôG-hP-M¾-ÆÅ-zTÅ-ˆÛÅ-ÇSôm-±ßh-mÅ-ÆÛh-FÛ-mÅ-¤¼- ¤-zz-q-»Ûm-m- ¯-FÛ¤Å-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚ïh-MãºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-‚Å-±¼-zºÛ-XïÅ-ÅÞ- ¯-FÛ¤Å-Gż-qºÛ-mP-M¾-qôºÛ-¼ÛP-¾ÞGÅ-¤Þ-¤fÞh-GmÅ-MãºÛ-fh-Å-ÇeôP-¤ïh-q-VGÅ-ÆÛh-q-¼ïh-TïÅ-Zïm-zl-»P-Gž-ŸÛP-Gž-z-M¾-qô-¤VôG-¾-ljm-ÅïP-ŸÝÅ-q-»Ûm-ŸïÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W-q×¼-źl- ;ô»ï-¼ï-¾º- ¤VôG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-z½‰m-ºyÛm-fôG-¾-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-»P-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎