z¾-»Þ¾-„Àôm-Vïm-¿Ëm-DP-zB¼-OÛG-‚Å-q-hï¼-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-±ôÅ-Bôm-zXôh-ü


2005-12-09
Share

{}ü üZï-V¼-z¾-»Þ¾-M¾-¿km-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-„Àôm-Vïm-¿Ëm-DP-mP-ÇÀ¼-»P-Gô-GmÅ-ºwô-ºHã¼-zbP-z-hï¼-z¾-»Þ¾-HÛ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-±ôÅ-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-bï-z¾-»Þ¾-HÛ-h;º-P¾-Åï¾-Mã¼-wm-fôG-GP-»P-‚ïh-fÞz-ˆÛ-¤ïh-Ç+ô¼-zXôh-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-M¾-qô-H-mm-l-¼×-¤VôG-GÛÅ-Zï-V¼-z¾-»Þ¾-M¾-¿km-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-„Àôm-Vïm-¿Ëm-DP-GÛ-mP-ÆÛhü hP-hq¾-º‚ô¼-¿Ëm-DP-ÅôGÅ-ˆÛ-„Àôm-Vïm-DG-TÛG-GmÅ-h‚ãP-zbP-Çeï-hï-±ôºÛ-±z-¤Û-IPÅ- 18 Gż-zÇ+ô-‚Å-»ôh-q-hï-±ôºÛ-Mã-¤±m-ÅôGÅ-GP-»P-ºIï¾-zXôh-GmP-¤ïh-q-¼ïh- hï¼-zdïm-z¾-»Þ¾-HÛ-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-q-Vï-ÁôÅ-;ôP-¼ï-Åï-±ôGÅ-qºÛ- ¼×¤-Vm-l-¼º- GÛÅ-GÅÞP-hôm-M¾-qô-¤VôG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-h;º-P¾-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-G¸ÛGÅ-dôGÅ-hï-®¤-GmP-GÛ-¤ïh-qºÛ-dGÅ-¤±m-Gž-qô-ŸÛG-¤±ôm-fÞz-q-¼ïh-TïÅ-Bôm-zXôh-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-mÛ-M¾-qôÅ-¼P-GÛ-hzP-V-VÛG-zÇkݺÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ÆâP-Vïh-hP-¤Û-¤P-GÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-Dï-wm-lôG-¼ô¾-zbP-zºÛ-‚-uôh-TÛG-¼ïh-TïÅ-ˆP-zÁh-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།