z¾-»Þ¾-mP-ŸÛ-zºÛ-¾Å-hôm-¤Þ-¤fÞh-mÅ-zBPÅ-Mã¼-Zïm-±zÅ-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG


2007-03-29
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-ÁôG-DG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-ŸÛ-zºÛ-¾Å-hôm-¤Þ-¤fÞh-mÅ-zBPÅ-Mã¼-Zïm-±zÅ-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-ºhÝG- hï-»P-¤ºô-ÁôG-DG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-ü ±ôGÅ-q-¤P-qô-¾Å-Iâz-qºÛ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-¤ºô-ÁôG-DG-hzP-ÁÝGÅ-¤Z¤-hÝ-zïh-uôh-‚-zTßG-GÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-ˆÛ-Mã-¤±m-iPÅ-mÅ-ü hï-¿e¼-‚-Mã-hïÅ-z¾-»Þ¾-mP-ŸÛ-zºÛ-¾Å-hôm-¤Þ-¤fÞh-Oæz-Mã¼-Zïm-±zÅ-»ôP-ÆÛh-qºÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïh-ü z¾-»Þ¾-¤ºô-ÁôG-DG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¤fô-IÅ-ÍP-GZÛÅ-q- Ç~-Ç~ä-¼¤- Ç~-‡-¼ºï- zXôh-hôm-¿e¼-m-ü z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W- q×¼-źl- ;ôºï-¼ï-¾º- »ÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-mP-ÆÛh-hP-hq¾-º‚ô¼- zhï-ÆâP-ÅôGÅ-G¾-ºGPÅ-Vï-zºÛ-¾Å-¼ÛGÅ-ˆÛ-„Àôm-Vïm-¾Å-GmÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-±ôGÅ-qºÛ-¤Û-Ço-±ô¼-zÇ+ô-zŸG-‚Å-q-¾Å-ü ¤ºô-ÁôG-DG-±ô¼-¾Å-¼ÛGÅ-hï-±ôºÛ-mP-º²â¾-zŸÝGÅ-‚-Mã¼-ºGôG-Aïm-z¸ô-GÛ-»ôh-qÅ-ü ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛ-¤²h-xôGÅ-hï-mÛ-iP-zhïm-hP-FÛ¤Å-¤fÞm-ŸÛG-¤Ûm-¾ÞGÅ-hP-ü G¾-ºGPÅ-Vï-zºÛ-¾Å-¼ÛGÅ-DG-GÛ-„Àôm-Vïm-±P-¤-±ôGÅ-q-GTÛG-GÛ-±ôGÅ-¤ÛÅ-º²Ûm-»Å-hï-mÛ-¾ÞGÅ-¤fÞm-ŸÛG-¤Ûm-qÅ-ü ‚-uôh-hï-mÛ-hï-ÇSôm-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-xÛ¼-¾ôG-‚-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-Bôm-º²âGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü »Ûm-mºÛ-z¾-»Þ¾-ÆÛh-„Àôm-HÛ-±ôGÅ-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-¤ºô-ÁôG-DG-GÛ-Bôm-º²âGÅ-hï¼-DÅ-¾ïm-GmP-¤ïh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།