z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-z¼-ŸÛ-¤ô¾-GmP-Mã-hÝÅ-ºHPÅ-‚Å-»ôh-qü


2006-09-28
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-z¼-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-G¸º-ºDô¼-GTÛG-hÝÅ-ºHPÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-z¾-qôºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü D-ÇSôm-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh-¤W¾-ºyh-ˆÛÅ-xôGÅ-GZÛÅ-z¼-hPôÅ-ÅÞ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-GZÛÅ-q-GmP-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-ˆP-hzÞ-FÛh-n¤Å-GZÛÅ-ºEãG-®¤-¤W¾-ºyh-ˆÛÅ-hPôÅ-GŸÛ-IôÅ-¤ô¾-w¼-hÝÅ-ºHPÅ-GmP-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-hÝÅ-ºHPÅ-‚-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-fh-hGôPÅ-±ß¾-¤Û-ºi-z-DG-ºGº-ÁÅ-ÁÛG-ºIï¾-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TÛPü hï-»P-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-qÅ-PôÅ-º²Ûm-GmP-»G-‚Å-mü ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-¾Å-hôm-zMãh-¼Û¤-hïºÛ-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-z¼-zL¾-GŸÝP-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚-Mã-hPü h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-mÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-‚-MãºÛ-fh-ˆÛ-mP-hôm-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-q-zŸÛm-Gmh-hôm-hï-hG-mÛ-È-TP-GÛ-±zÅ-Vï-zºÛ-h;º-P¾-ŸÛG-VGÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-z¾-qôºÛ-¤fô-¼Û¤-hqôm-ŸÛG-GÛÅ-w×-¼m-ÅÛ-Gż-ºGôh-q¼ü ¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ÈÛm-lݺÛ-hÝÅ-Vïm-Eh-q¼-Tm- ^-Å-ºïm- ºDï¾-»ôh-q-hPü hÝÅ-Vïm-hï-mÛ-z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ô¼-¾ô-ºDô¼-GTÛG-mP-GÛ-hÝÅ-Vïm-Vïm-qô-ŸÛG-»Ûm-q¼-zdïm-mÅ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-hÝÅ-ºHPÅ-‚Å-qºÛ-Mã-¤±m-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-hPü »P-z¾-»Þ¾-HÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-¾-Zï-V¼-z¾-qôºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-¿+ôG-zÅh-zbP-zºÛ-Ç+Ý-wÞP-ºhôm-qºÛ-Vô-G-hï-¼ÛP-ºDï¾-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-hÝÅ-ºHPÅ-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-¤fô-¼Û¤-ºGô-FÛh-TÛG-GÛÅ-hï-¼ÛP-xÛ-iô-xôGÅ-GZÛÅ-qôºÛ-PôÅ-mÅ-Gž-zOGÅ-ŸÛG-ºIï¤Å-Çtï¾-‚-Mã-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།